Hoort wonder! 

een bundel opstellen voor W.P. Gerritsen

bij zijn emeritaat


onder redactie van

Bart Besamusca, Frank Brandsma

en Dieuwke van der Poel


Woord vooraf
 
 

'luister en verwonder u'

(W.P. Gerritsen, toespraak bij de presentatie

van Lyrische Lente, 9-5-2000)


 

Verwondering is het woord dat steeds weer opduikt wanneer Wim Gerritsen uitlegt waarom de Middeleeuwen en de Middelnederlandse letterkunde hem zo fascineren. Verwondering is zijn persoonlijke drijfveer, maar ook het middel bij uitstek om zijn publiek van studenten tot NRC-lezers te verleiden hem te volgen op zijn zeiltochten over de zee der verhalen.

Er was dan ook alle reden voor zijn leerlingen om `verwondering' te kiezen als thema voor een huldebundel bij Wims emeritaat. In de uitnodigingsbrief werden twee citaten uit de Vier inleidende colleges ter inspiratie opgenomen en wie Wims werk een beetje kent, weet dat verwondering steeds weer opduikt. Eén voorbeeld moge volstaan:
 

De kiem van ons bedrijf ligt in de verwondering over het feit dat een tekst uit een ver verleden - de Brandaan-proloog, een Lorreinen-fragment, een visioen van Hadewijch, een lied uit Gruuthuse, een vertelling van Dirc Potter, enzovoort, enzovoort - herkenbaar is als litteratuur, als iets van dezelfde orde als een gedicht van Rutger Kopland of een roman van Hugo Claus. Op die herkenning berust wat ik 'het plezier in mijn vak' noem, en wat Jonckbloet anderhalve eeuw geleden aanduidde als 'de lust voor dezen studietak'.(1)
 

Voor de huldebundel werden de leden van de Foire du Lendit (de omvangrijke club van Wims promovendi en doctores) en de collega's die Middelnederlandse letterkunde doceren aan een Nederlandse universiteit uitgenodigd om een toegankelijk, wetenschappelijk verantwoord opstel van maximaal 2500 woorden te schrijven. Het bekende adagium `wie zin heeft en tijd' heeft 26 bijdragen opgeleverd, waarin de auteurs laten zien hoe, in het voetspoor van de meester, verwondering hen leidt en ten deel valt bij de bestudering van Middeleeuwse teksten. De onderwerpen in Hoort wonder! (vgl. Brandaan, vs. 5) zijn zeer divers: raadsels en liederen, visioenen en kronieken, van Waleweins Gringalet tot aartsvader Jacob en Die hexe. Maar bij alle verscheidenheid zijn de bijdragen één als uiting van onze vriendschap en bewondering voor een wonderlijk man.
 
 
 

de redactie


Inhoudsopgave
 

José van Aelst                               Het tekstuele universum van een devote kopiist

Wim van Anrooij                           Schepen achter de horizon. Jacob Cnoyen uit 's-Hertogenbosch over
                                                   koning Artur

Evert van den Berg                       Van aartsvader Jakob tot heer Halewijn

Bart Besamusca                             Het zwevende schaakspel, de Graal en de liefde

Frank Brandsma                            Spiegelpersonages

Fons van Buuren                           Ja zuster, nee zuster. De overlevering van 'Die werelt hielt my in haer
                                                   gewout'

Hans van Dijk                               De vriendschap van Roelant en Olivier

Jeske van Dongen                          Melodieën voor het Windeken. Een gesprek aan tafel

A.M. Duinhoven                            Juliane en de helse kater. Notities bij Die hexe

Annelies van Gijsen                        'Siet hier een ontfermelic werc'

Annette Hemmes-Hoogstadt           Toppers van toen met een stel 'gouwe ouwen'

Marjolein Hogenbirk                      Walewein en Gringalet, trouwe kameraden

Marjolein Kool                              Raden of rekenen?

Erik Kooper                                  Edinburgh University Library MS D.d.v.2: verslag van een zoektocht

Orlanda S.H. Lie                           Vrouwenprivileges: voorrecht of keurslijf?

Erwin Mantingh                             Een hemels koorgezang als visioenbehang?

Herman Pleij                                 Nieuws bij Anna Bijns

Dieuwke van der Poel                   Verkleden en verbeelden

Rob Resoort                                 Werken op locatie: verrassingen in de Nederlandstalige drukken van de
                                                   Gesta Romanorum

Bernadette Smelik                         De Ierse bijdrage aan het genre van de Arturroman

Irene Spijker                                 Een klap voor Claradijs

Clara Strijbosch                             Schijn bedriegt

Thea Summerfield                         De vertroosting van het verhaal

Jaap Tigelaar                                 Het voorhuidje van Onze-Lieve-Heer in Antwerpen

Paul Wackers                                Een wereldbeeld in één zin

Roel Zemel                                  De brieven van Reinaert
 

Register

1. W.P. Gerritsen, ''De lust voor dezen studietak'. De medioneerlandicus en zijn publiek'. In: F.P. van Oostrom e.a., Misselike tonghe. De Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband. Amsterdam, 1991, p. 171-187 en 231-234, het citaat op p. 186.