top

Относно

Предвид на огромното количество статично и динамично съдържание, създадено за задачите на еОбучението (електронно обучение), основното предизвикателство за разширяване на неговата употреба е подобряването на ефективността на извличането и достъпността на учебен материал чрез използване на Системи за управление на обучението.

Целта на проекта "Езикови технологии за електронно обучение" (LT4eL) е да се подходи към този проблем чрез осигуряване на функционалности, базирани на Езиковите технологии, и чрез интегриране на семантично знание за подпомагане на управлението, разпределението и извличането на учебен материал.

Казано по-точно, ние ще използваме ресурсите и средствата на Езиковите технологии за полуавтоматично генериране на метаданни, описващи съдържанието на учебните материали. По този начин ще разработим нови функционалности, като например програма за откриване на ключови думи и програма за откриване на кандидат-дефиниции на термини, които са приспособени за различните езици в проекта (български, чешки, холандски, английски, немски, малтийски, полски, португалски, румънски).

Семантичното знание, под формата на онтологии, ще бъде интегрирано, за да подсили управлението, разпределението и възможността за търсене на учебния материал. Онтологиите ще позволят междуезиково извличане на необходимата информация. Тези функционалности могат да се интегрират във всяка общодостъпна система за управление на обучението. Но за целите на валидацията (в рамките на проекта) ще се използва системата ILIAS ILIAS. Ще бъде осигурена и валидационна методология, подходяща за проучване на влиянието на новите функционалности върху обучителния опит в многоезиков контекст.

Интеграцията на новите функционалности ще улесни конструирането на курсове, специфични за ползващите ги, ще позволи пряк достъп до знание и ще подпомогне децентрализацията и кооперирането на управлението на съдържанието. В допълнение към това проектът ще подкрепи езиковото разнообразие на разширена Европа, като допринесе за разпространението на съдържанието на еОбучението за споменатите езици чрез създаване на възможности за многоезикови виртуални общества за обучение и чрез осигуряване на технологии за поддържането им.

Архитектура

Architecture


Проектът LT4eL е подкрепен от Европейската общност,
в лицето на Управлението на информационното
общество и медиите,
Отдела за обучение и културно наследство.
istlogo Договор: 027391
Тип на проекта: Специално планиран изследователски проект
Дата на започване: 1 декември 2005
Продължителност: 30 месеца
Партньори: 12