top

Партньори

ContentsPartner Logo

Университетът в Утрехт (Институтът по лингвистика в Утрехт OTS), Холандия

Институтът по лингвистика в Утрехт OTS (UiL OTS) е изследователска организация при Факултета по хуманитарни науки, Университета в Утрехт. UiL OTS се стреми да развива научна експертност в системите, работещи с езика, речта, и тяхната употреба. Изследователската програма съдържа принципни и приложни изследвания на езика и речта.

UiL OTS се опитва да подпомага активното сътрудничество между няколко области на лингвистиката и сродните дисциплини извън лингвистиката, като например логиката, компютърните и когнитивните науки. Доста голям опит е натрупан в областта на машинния превод (Eurotra, Rosetta), технологиите за обработка на реч и корпусната лингвистика, както и свързаните с това компютърни средства (създаването на Корпуса на разговорния холандски). В момента институтът има сътрудничество с центъра UU IVLOS за ICT в образованието и по този начин може да използва своя опит и в еОбучението (електронното обучение).

Основан през 1980 година, институтът е участвал в множество важни национални и европейски проекти, като например ROSETTA, UPLIFT, EUROTRA, ET-10 (колокации), LRE (дискурс; граматики, адаптивни към нови използвания), TEMAA, EAGLES-1, MLAP (LS-GRAM), международно сътрудничество (CLASK), ESPRIT (DYANA, ELSNET), LE (EAGLES-2, VODIS), Корпус на разговорния холандски. От 1995 година UiL OTS е координиращ партньор на ELSNET. Това ще позволи да се използват комуникационните канали на мрежата ELSNET, които са специално създадени за целите на разпространението на нучни резултати.

Екипът на Университета в Утрехт е координатор на проекта. Той носи отговорност за популяризирането на резултатите (WP6), за управлението и координирането на проекта (WP7). Също така той ще подпомага другите пакети: ще събере и анотира обекти за обучение на холандски, ще проверява новите функционалности, ще разработи речник за холандския и ще вземе участие в оценяването.

Участниците в LT4eL от страна на Университета в Утрехт са:

Partner Logo

Карловият университет в Прага, Институт по формална и приложна лингвистика, Чешка република

Институтът по формална и приложна лингвистика (UFAL) е подразделение на Факултета по математика и физика към Карловия университет в Прага. Институтът е основан през 1990 година. В тясно сътрудничество с Института по теоретична и компютърна лингвистика (Философски факултет), UFAL се стреми към разработването на образователни и изследователски програми в областта на теоретичната и компютърната лингвистика в съответните факултети. Работи още с Института на чешкия национален корпус към Философския факултет и Школата по компютърни науки към Факултета по математика и физика.

Институтът е участвал в няколко национални и международни проекта. На национално ниво той е разработил корпуси, тагери и парсери за чешкия език, работил е върху машинен превод между английски и чешки. В международен план групата е работила в проекти за езикови ресурси, компютърна лексикология и интегрирано изследване за реч-език (PECO-LATESLAV, CEGLEX, MULTEXT, ELSNET GOES EAST, TELRI, AGILE, TELRI 2, ELSNET и ENABLER).

Университетът в Кьолн, в качеството си на създател на системата за управление на обучението с достъпен код ILIAS, ще носи основната отговорност за интеграцията на новите функционалности в платформата. Карловият университет тясно ще сътрудничи с Университета в Кьолн за изпълнението на тази задача. Институтът също така ще участва и в другите пакети: групата ще събере и анотира материала за обучение на чешки, ще тества новите функционалности, ще разработи речник за чешкия и ще вземе участие в оценяването и валидацията.

Участниците в LT4eL от страна на Карловия университет са:

Partner Logo

Университетът в Лисабон (NLX-група), Португалия

NLX-групата е Групата по естествени езици на Катедрата по информатика на Факултета по естествени науки към Университета в Лисабон. Изследователските дейности и разработките на групата се провеждат в областта на изкуствения интелект и когнитивните науки, с особен акцент върху обработката на естествения език и във взаимодействие с другите изследователски групи и лаборатории в катедрата, включително групата по отношенията между човека и машината.

Групата е направила изследвания и е създала средства в областта на анотираните корпуси, тагирането и частичните анализи за португалския език, както и на онтологиите и семантичните мрежи, пълната езикова обработка и компютърните граматики за португалския. Също така за отговори на въпроси в португалския уеб. Повечето от тези дейности са разработени в рамките на няколко проекта, финансирани на национално и международно ниво, като например QueXting, GramaXing, TagShare, LTRC и Nexing.

В настоящия проект NLX-групата ще предостави и анотира португалските обекти за обучение, ще разработи речник за португалския и ще вземе участие в оценяването и валидацията.

Представител в LT4eL от страна на Университета в Лисабон е:

Partner Logo

Институт по компютърни науки, Полска академия на науките, Полша

Институтът по компютърни науки, Полска академия на науките (ICS PAS) е водещ национален изследователски център в компютърните науки. Научните дейности са организирани в две катедри: Катедрата по теоретични основи на компютърните науки и Катедрата по изкуствен интелект. В Катедрата по изкуствен интелект има 6 групи, една от които е Групата по лингвистично инженерство. Групата по лингвистично инженерство има 7 членове на пълен щат, 1 член на половин щат и 2-ма чуждестранни колеги.

Основните научни интереси на групата в момента включват:

Наскоро групата е имала 36-месечно научно финансиране от Полския държавен комитет за научни изследвания (KBN) и се стреми да изгради голям лингвистично анотиран корпус на полския език, който да е достъпен по Интернет, както и средства за анотация, индексация и търсене. Също така в момента групата има две финансирания от KBN (36 и 30 месеца), които са за извличане на информация и автоматично извличане на знание.

В рамките на LT4eL, ICS PAS ще има активна роля в Работен пакет 2 (WP2). Също така групата ще отговаря за (анотирането на) ресурсите, за функционалностите и речника за полския език. Ще вземе участие в оценяването и валидацията на функционалностите.

Участниците в LT4eL от страна на Полската академия на науките са:

Институт за паралелна обработка на информацията, Българска академия на науките

Институтът за паралелна обработка на информацията(ИПОИ) към Българската академия на науките е основан през 1985 година, обединявайки специалисти от няколко развити области на информационната технология, в които се включват мрежи, математика на екосистемите, програмиране в широк мащаб, изкуствен интелект и обработка на естествен език. Днес Институтът за паралелна обработка на информациятае водещата академична организация в информационните и комуникационните технологии.

В проекта LT4eL участие ще вземе Лабораторията за лингвистично моделиране (ЛЛМ). Тя е водещата българска организация в компютърната лингвистика и изкуствения интелект, участвала в повече от 25 международни проекта през последното десетилетие. Изследванията варират от обработка на естествения език до изучаване и разработване при представянето на знания и управлението на онтологиите. ЛЛМ има голяма база от корпуси и използва няколко средства за поддържане на концептуални структури и онтологии.

Предвид дългия си опит в областта на представянето на знания и разработване на онтологии, ИПОИ ще ръководи работния пакет за разработване на онтологии (WP3). Групата ще си сътрудничи тясно с Университета в Малта. Те заедно ще разработят езиково независима онтология и английски речник. Освен това, групата ще събере и анотира обекти за обучение на български език, ще участва при създаването на българския речник и ще валидира и оценява новите функционалности.

Участници в LT4eL от страна на Българската академия на науките са:Partner Logo

Свободният университет, Обединено кралство

С брой на студентите, възлизащ на 200,000, Свободният университет засега е най-големият университет в Обединеното кралство и третият по големина в света. 180,000 от студентите са онлайн и университетът има богат опит в пълната гама на приложения на еОбучението. Едно от силните му преимущества е експертността в образователните технологии.

Компютърният изследователски център (CRC) обхваща различни области в университета, където се провеждат международни изследвания по компютърни науки. Той има международно участие в NLP проекти, в което се включва филтриране на информацията, оценяване, многоезикова генерация и електронна проверка. По отношение на изискванията за софтуерно инженерство и взаимодействието между човек и машина - опитът е в приложенията. Други подходящи теми са онтологиите и семантичната мрежа, както и образованието по информатика. CRC окуражава изследванията на фона на приложенията на обучението, а допълнителна подкрепа идва от тясното сътрудничество с областта на обучение и преподаване в университета, която разработва и тества първа новите приложения за студентите.

CRC екипът има дълъг опит в получаването на финансиране за изследвания. Скорошни и сегашни европейски проекти, които са подходящи за LT4eL: E-LeGI, LeGE-WG, MOBIlearn, NECA и the Semantic Mining Network of Excellence.

Свободният университет заедно с Университета в Кьолн и Цюрихския университет ще служи за връзка с обществото по еОбучение. Всички те ще са основните отговорници за валидацията на обогатената система за управление на обучението и ще подпомогнат разработването на новите функционалнсоти с идеите си в образованието и педагогиката. Свободният университет ще бъде ръководител на WP5.

Участници в LT4eL от страна на Свободния университет са:

Partner Logo

Университетът в Яш "Al.I.Cuza" (Факултет по компютърни науки), Румъния

Факултетът по компютърни науки в Университета в Яш "Al.I.Cuza" (UAIC-FII) предлага бакалавърски програми по компютърни науки и информационни технологии; магистърски програми в 4 области, сред които и компютърна лингвистика; също и докторски програми по компютърни науки.

Провежданите изследователски дейности включват дизайна и реализацията на средства на езиковите технологии, с които се обработва румънският, но които имат и езиково независими приложения: морфологична и предсинтактична обработка, представяне на знания, лексикална семантика, архитектури за WordNet, езиково независимо представяне и обработка на дискурса (включително парсинг и разрешаване на анафоричните отношения, резюмиране, отговори на въпроси), средства за анотиране на корпуси и разработване на анотирани корпуси; създаване, обработка и стандартизация на езикови ресурси и др.

UAIC-FII също така развива еОбучението: от 2002 година FII предлага курсове с еОбучение в 5 факултета от UAIC, като по този начин обучава бъдещите специалисти да използват и разработват електронни/уеб материали в класните си стаи, да организират онлайн и дистантни курсове. Изследователите и студентите от FII разработиха различни образователни и софтуерни програми и материали.

Много от научните дейности във факултета се разработват в сътрудничество с националните изследователски организации или се подкрепят чрез финансиране от ЕС (TELRI, ELRA, BALKANET). От 2005 година UAIC-FII е нефинансиран член в Уеб на знанията NoE в FP6.

Университетът "Al.I.Cuza" в Яш е ръководител на Работен пакет 1 (WP1). Този пакет извършва подготвителната работа, която е необходима за провеждането на работата по другите пакети. Пакетът включва дейсности по събирането на документи, които ще бъдат използвани за анотиране на обекти за обучение, както и за стандартизация на езиковата анотация. Освен това, UAIC-FII ще сътрудничи при реализирането на всички останали пакети.

Участниците в LT4eL от страна на Университета "Al.I.Cuza" в Яш са:

Partner Logo

Международната мрежа за сигурност, Швейцарски федерален институт за технологии, Цюрих, Швейцария

Международната мрежа за сигурност ISN е държавна институция със свободен достъп, която предоставя широк кръг от всестранни продукти и услуги с цел да се насърчава обмена на информация между специалистите по международни отношения и международна сигурност по целия свят. Международната мрежа за сигурност (ISN) се финансира съвместно от Федералния отдел за отбрана, гражданска защита и спорт на Швейцария (DDPS) и Швейцарския федерален технически университет (ETH Zurich). Централата й се намира в Центъра по изучаване на сигурността (CSS) към Швейцарския федерален технически университет в Цюрих (ETH Zurich). Екипите на ISN се занимават с изследователски проекти и образователна дейност, предоставят журналистически материали и задълбочени анализи, разработват технологии за обмен на информация, за създаване и насърчаване на електронното обучение. ISN е в тесни връзки с водещи международни институти-партньори – изследователски институти, институти от типа “think tank”, правителствени и неправителствени организации. През 2004 ISN започна сътрудничество по проекта с отворен код ILIAS, който е базиран в Кьолн, Германия, по разработването на система за управление на обучението в рамките на ILIAS.

В момента системата за управление на обучението ISN PfP е базирана върху ILIAS и се използва предимно от академии и университети по отбраната, като например Колежът по отбраната на НАТО в Рим и Балтийският колеж по отбраната в Естония. В резултат на това сътрудничество ILIAS получи сертификат по SCORM (Sharable Content Object Reference Model) през есента на 2004 г. В момента ILIAS предлага първата в света система за управление на обучението (LMS), която е сертифицирана по SCORM. Екипът на Международната мрежа за сигурност (INS) отговаря за интегрирането на новите функционалности в платформата на LT4eL (WP4). Той ще работи в тясно сътрудничество с Карловия университет и ще бъдe подкрепян и от партньорите на консорциума в тази задача. Освен това Свободният университет (Open University), университетът на Цюрих (Zurich University) и Международната мрежа за сигурност (ISN) притежават значителна експертна подготовка в областта на електронното обучение (е-обучението) и ще служат като връзка с тази общност. Те ще отговарят в най-голяма степен за утвърждаването на обогатената система за управление на обучението и ще допринесат за разработването на новите функционалности със идеите си, свързани с образователната и педагогическа гледна точка. Също така те ще се занимават с въпросите по правата върху интелектуалната собственост (IPR), свързани с материалите за обучение на немски език. Членовете по проекта LT4eL от страна на ISN са:Partner Logo

Университетът в Хамбург (Катедра по системи за естествени езици), Германия

Катедрата по "Системи за естествени езици" (NatS) е част от Факултета по компютърни науки на Университета в Хамбург. Групата включва около 15 изследователи и е една от най-изявените и най-старите изследователски организации за обработка на естествен език в Германия. Катедрата поддържа модерни лаборатории в изследователската си област. Повечето съвременни технологии се тестват и се прилагат в реалистична среда. Изследователските теми включват: дизайн и реализация на софтуерни системи за естествено взаимодействие между човека и машината чрез комбиниране на експертност в компютърните науки и модерната лингвистика. Изследването покрива всички фази от речевия сигнал до висшите нива на представяне като семантика, диалог и прагматика.

Многоезиковостта и многомодалността се превърнаха в най-важните перспективи за работа през последните 5 години. Няколко проекта върху машинния превод и подпомагането на машинния превод изследваха езикови двойки като: немски-румънски, немски-чешки, немски-български, английки-испански. Също така групата е експерт в прилагането на LSI в многоезикови контексти.

Групата е участвала в множество национални и интернационални проекти, като например CompTrain, DAWAI, ESITEC, Verbmobil, ISLE и проектът DBR-MAT. Членовете на групата активно участват в организацията на международни събития към конференции в научната област: MT-Summit, RANLP, LREC. Университетът в Хамбург, и по-точно NATS, ще бъде също така домакин на лятното училище ELSNET 2006, а през 2007 година - на международната конференция на тема "Езика за специални цели".

Многоезиковостта е важен компонент на проекта, на който трябва да се обърне внимание особено по отношение на интеграцията на различните функционалности в ILIAS, както и на хармонизирането на речниците с различни онтологии. Университетът в Хамбург ще отговаря за тази задача.

Групата, работеща по проекта, също така ще сътрудничи и по другите пакети. Тя ще направи инвентаризация и класификация на подходящите ресурси и средства, като ще акцентира предимно на многоезиковите аспекти. Заедно с университетите в Тюбинген и Цюрих ще събере обекти за обучение на немски и ще направи езиковата и структурната анотация на тези обекти.

Участниците в LT4eL от страна на Университета в Хамбург са:

Partner Logo

Университетът в Малта, CSAI и Институтът по лингвистика, Малта

Катедрата по компютърни науки и изкуствен интелект(CSAI) е основана през 1993 година, за да подпомогне обучителния и изследователския капацитет на Университета в Малта в широкия спектър от теми на информационните технологии. CSAI отговаря за обучението и изследователската дейност в компютърните науки и в момента организира бакалавърски и магистърски програми. CSAI си сътрудничи с Института по лингвистика, който отговаря за курсовете по лингвистика и прави изследвания във формалната и приложната област.

Експертността, която е подходяща за проекта в областта на компютърната лингвистика, включва коригиране на правопис, извличане на информация и търсене на факти по интернет чрез модели-шаблони. През последните години се разработва компютърен лексикон за малтийския език, както и съответните средства. В момента CSAI участва в европейските проекти REWERSE, MVU и LATER.

Университетът е участник в проектите GEANT и EUMEDCONNECT, а Катедрата, която също има опит в областта на P2P архитектурите, в момента работи по инициативи, отнасящи се до GRID изчисленията и свързаните с това области на приложение на електронната наука.

Заедно с Института за паралелна обработка на информацията (България), Университетът в Малта ще разработи езиково независима онтология и речник за английския език. Освен това, Университетът в Малта отговаря за езиковите ресурси и функционалности за малтийския и английския език. Групата ще събере материал за обучение за малтийския и английския език и ще анотира тези обекти. Също така ще участва в разработването на езиковите речници, които ще се свържат с онтологията. И накрая, ще вземе участие във валидацията и оценяването на функционалностите.

Участниците в LT4eL от страна на Университета в Малта са:

Partner Logo

Университетът в Тюбинген, Катедра по лингвистика, Германия

Катедрата по лингвистика (Seminar für Sprachwissenschaft; SfS) е основана през 1985 година. Научният интерес на SfS е насочен към теоретичната и компютърната лингвистика от интердисциплинарна гледна точка. През последните години изследванията в компютърната лингвистика доведоха до появата на различни висококачествени ресурси и средства в областта на компютърната лексикография, машинния превод и корпусната лингвистика, включително лексикално-семантичния ресурс GermaNet, банки синтактични описания за немския и английския език, както и анотирани корпуси.

SfS получава от дълго време външно финансиране и е натрупала богат опит в различни национални и международни проекти и научни програми. Катедрата е участвала в няколко европейски проекта, като например COMPASS, TwentyOne, EuroWordNet, а също и в национални проекти, като например Verbmobil и Lexical Semantic Disambiguation (LSD). В момента SfS е партньор в проекта IMDI, който се стреми да въведе стандарти за описание на езиковите ресурси.

SfS има богат опит в областта на еОбучението. Катедрата е разработила материали за обучение и е имплементирала виртуални курсове за компютърна лингвистика по проект, финансиран от правителството на Баден-Вюртемберг, който се казва VirtuGrade, а също и в проект, финансиран от Федералното правителство на Германия - Medien-intensive Lehrmodule in der Computerlinguistik-Ausbildung (MiLCA). В този проект SfS е била национален координатор.

Всички партньори ще вземат участие в изследването и разработването на нови функционалности, базирани на езиковите технологии, които ще бъат интегрирани в платформата ILIAS (WP2). Университетът в Тюбинген ще бъде ръководител на тези дейности и ще работи в тясно сътрудничество с Полската академия на науките. Катедрата ще взема участие и в другите пакети. Тя ще направи инвентаризация и класификация на подходящите ресурси и средства. В допълнение към това и в сътрудничество с университетите в Хамбург и Цюрих, ще събере и анотира обекти за обучение на немски език. Ще участва при създаването на немски езиков речник. Най-накрая, групата ще участва във валидацията и оценяването на функционалнстите, като се концентрира върху техническите въпроси.

Участниците в LT4eL от страна на Тюбингенския университет са:

Partner Logo

Цюрихски университет по приложни науки Winterthur, Институт за писмен и устен превод, Швейцария

Институтът за писмен и устен превод (IUED) е част от Школата по комуникации при ZHW, който е бил основан преди 5 години като резултат от сливането на Цюрихското училище за писмен и устен превод (DOZ), Политехническото училище Winterthur и Школата по икономика и бизнес администрация Winterthur. Освен предлагането на сертификатни програми по Писмен превод и симултанен превод на конференции, IUED има 2 научни и обслужващи центъра: Центърът по терминология и Центърът по компютърна лингвистика.

Основният акцент на съвременните изследвания и разработки е в областта на езиковите технологии и еОбучението при подготвянето на преводачите. Проектите по еОбучение включват ZHW компютърен лиценз за преводачи, TransTech, средства за преводачите и научни средства.

Институтът има значителна експертност в областта на еОбучението и ще служи (заедно със Свободния университет и Университета в Кьолн) като посредник с това общество. Всички те ще носят основната отговорност за валидацията на подобрената система за управление на обучението и ще подпомогнат разработването на новите функционалности с образователни и педагогически съвети. Заедно с Университета в Хамбург и Университета в Тюбинген ZHW/IUED ще отговаря за немските ресурси и функционалности.

Участниците в LT4eL от страна на Цюрихския университет са: