top

Partneři

ContentsPartner Logo

Univerzita v Utrechtu (Utrechtský institut lingvistiky OTS), Nizozemí

Utrechtský institut lingvistiky OTS (UiL OTS) je výzkumný institut Filozofické fakulty Univerzity v Utrechtu. UIL OTS se zaměřuje na budování vědecké způsobilosti v oblasti systémů využívaných v psaném jazyce a v mluvené řeči a v jejich používání. Výzkumný program zahrnuje základní i aplikovaný výzkum v oblasti jazyka a mluvené řeči.

UIL OTS se soustředí na podporu intenzivní spolupráce mezi několika oblastmi lingvistiky a příbuznými obory mimo lingvistiku, např. logikou, informatikou a kognitivními vědami. Významných úspěchů bylo dosaženo v oblasti automatického překladu (Eurotra, Rosetta), řečových technologií a korpusové lingvistiky a příslušných nástrojů (vývoj korpusu mluvené holandštiny). Institut je zapojen do probíhající spolupráce se střediskem IVLOS utrechtské univerzity v oblasti ICT ve vzdělávání a díky tomu může využít značných zkušeností z oblasti elektronického dálkového vzdělávání.

Od roku 1980 se institut zúčastnil celé řady velkých národních a evropských projektů, např. ROSETTA, UPLIFT, EUROTRA, ET-10 (kolokace), LRE (diskurs, znovupoužitelné gramatiky, TEMAA, EAGLES-1), MLAP (LS-GRAM), Mezinárodní spolupráce probíhala v projektech CLASK, ESPRIT (DYANA, ELSNET), LE (EAGLES-2, VODIS), Korpus mluvené hoplandštiny. Od roku 1995 koordinoval UIL OTS organizaci ELSNET. Díky tomu bude možné pro popularizaci výsledků projektu využít komunikační kanály sítě ELSNET, které se již v minulosti osvědčily.

Univerzita v Utrechtu je koordinátorem projektu. Je zodpovědná za zveřejnění výsledků (WP6) a vedení a koordinaci projektu (WP7) a podílí se na ostatních úkolech: bude sbírat a anotovat holandské učební objekty, bude poskytovat zpětnou vazbu týkající se nových funkcí programu, vyvíjet slovník pro holandštinu a zúčastní se vyhodnocování.

Členové projektu LT4eL za Univerzitu v Utrechtu jsou:

Partner Logo

Univerzita Karlova v Praze, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Česká republika

Ústav formální a aplikované lingvistiky (UFAL) je ústavem Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze. Ústav byl založen v roce 1990. V těsné spolupráci s Ústavem teoretické a komputační lingvistiky na Filozofické fakultě se zaměřuje na vývoj výukových a výzkumných programů v oblasti teoretické a počítačové lingvistiky na obou příslušných fakultách. Spolupracuje také s Ústavem českého národního korpusu na Filozofické fakultě a s ostatními katedrami a ústavy informatické sekce na Matematicko-fyzikální fakultě.

Ústav se účastnil mnoha národních a mezinárodních výzkumných projektů. Na národní úrovni vyvíjí korpusy, značkovače a analyzátory češtiny a pracoval také na automatickém překladu mezi angličtinou a češtinou. Na mezinárodní úrovni se zapojil do projektů v oblasti získávání zdrojů dat, komputační lexikologii a do výzkumu týkajícího se využití lingvistických znalostí v oblasti zpracování mluvené řeči (PECO-LATESLAV, CEGLEX, MULTEXT, ELSNET GOES EAST, TELRI, AGILE, TELRI 2, ELSNET a ENABLER).

Blízkým partnerem ústavu v rámci projektu bude Univerzita v Kolíně nad Rýnem, tvůrce systému pro správu výukových dat ILIAS, založeného na otevřených zdrojových kódech. Tato univerzita bude zodpovědná za vývoj a integraci nových funkcí do této platformy a Karlova univerzita s ní bude na tomto úkolu úzce spolupracovat.Karlova univerzita se také bude podílet na ostatních úkolech: sesbírá a označkuje český výukový materiál, poskytne zpětnou vazbu týkající se nových funkcí, vyvine slovník pro češtinu a zúčastní se vyhodnocování a ověřování výsledků.

Členové projektu LT4eL za Karlovu univerzitu jsou:

Partner Logo

Univerzita v Lisabonu (Skupina NLX), Portugalsko

Skupina NLX je Skupina přirozeného jazyka při katedře informatiky na Fakultě věd Univerzity v Lisabonu. V této skupině probíhají výzkumné a vývojové aktivity v oblasti umělé inteligence a kognitivní vědy se zvláštním důrazem na zpracování přirozeného jazyka, ve spolupráci s ostatními výzkumnými skupinami a laboratořemi katedry, včetně skupiny zabývající se interakcí mezi člověkem a počítačem.

Skupina prováděla výzkumné a vývojové nástroje v oblasti anotovaných korpusů, značkování a mělké analýzy portugalštiny, ontologií a sémantických sítí, hloubkového lingvistického zpracování a komputačních gramatik pro portugalštinu. V neposlední řadě skupina pracuje i v oblasti zodpovídání dotazů v portugalské pavučině. Většina těchto činností se udála v rámci mnoha národních a mezinárodních projektů, např. QueXting, GramaXing, TagShare, LTRC a Nexing.

V tomto projektu skupina NLX dodá a zanotuje portugalské výukové objekty, poskytne zpětnou vazbu k novým funkcím, vyvine slovník pro portugalštinu a zúčastní se vyhodnocování a ověřování.

Člen LT4eL za Univerzitu v Lisabonu

Partner Logo

Ústav informatiky, Polská akademie věd, Polsko

Ústav informatiky polské akademie věd (ICS PAS) je hlavním národním centrem výzkumu v oblasti informatiky. Výzkumná činnost je rozdělena do dvou oddělení: Oddělení teoretických základů informatiky a Oddělení umělé inteligence. V Oddělení UI existuje 6 skupin, mezi jinými také Skupina zpracování přirozeného jazyka. Ta má 7 členů na plný úvazek, 1 na poloviční a 2 cizí pracovníky.

Hlavní aktuální výzkumné oblasti skupiny zahrnují:

Skupina nedávno obdržela 36 měsíční výzkumný grant od Polského státního výboru pro vědecký výzkum (KBN) zaměřený na vybudování velkého lingvisticky označkovaného korpusu polštiny dostupného na Internetu a nástrojů pro jeho značkování, indexování a prohledávání. V současné době je skupina také řešitelem dvou grantů KBN (36 a 30 měsíců) týkajících se dolování informací a automatického získávání znalostí.

V rámci projektu LT4eL, bude ICS PAS hrát aktivní roli v úkolu WP2 a bude odpovídat za značkování polských zdrojových textů, funkcionality a za slovník a zúčastní se vyhodnocování a ověřování funkcí programu.

Členové projektu LT4eL za Polskou akademii věd jsou:

Ústav paralelního zpracování, Bulharská akademie věd

Ústav paralelního zpracování (IPP) bulharské akademie věd byl založen v roce 1985. V ústavu pracují odborníci z několika moderních oblastí informačních technologií včetně síťování, environmentální matematiky, rozsáhlých výpočtů, umělé inteligence a zpracování přirozeného jazyka. IPP je nejvýznamnější bulharskou akademickou organizací v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Jeho Laboratoř jazykového modelování (LML), která se účastní projektu LT4eL, je vrcholným bulharským pracovištěm v oblasti počítačové lingvistiky a umělé inteligence, která byla v uplynulém desetiletí zapojena do více než 25 mezinárodních projektů. Její výzkumy se týkají oblastí od automatického zpracování bulharštiny až po výzkumné a vývojové aktivity v oblastech reprezentace znalostí a správy ontologií. LML má velkou sbírku korpusů a používá mnoho nástrojů pro udržování konceptuálních struktur a ontologií.

Díky svým rozsáhlým zkušenostem v oblasti reprezentace znalostí a ve vývoji ontologií bude mít IPP na starosti úkol týkající se vývoje ontologií (WP3). Bude přitom úzce spolupracovat Maltskou univerzitou, společně vyvinou jazykově nezávislou ontologii a anglický slovníkl. Kromě toho shromáždí a označkuje bulharské výukové objekty, vytvoří bulharský slovník a zúčastní se vyhodnocování a ověřování nových funkcí programu.

Členové projektu LT4eL za Bulharskou akademii věd jsou:Partner Logo

Otevřená univerzita, Spojené království

Vzhledem k počtu 200 000 studentů je Otevřená univerzita jasně největší univerzitou ve Spojeném království a 3. největší univerzitou na světě. 180 000 jejích studentů jsou studenti on-line. Univerzita má rozsáhlé zkušenosti z celé řady aplikací pro elektronické učení. Znalosti v oblasti výukových technologií jsou jednou z jejích nejsilnějších stránek v porovnání s konkurencí.

Výpočetní výzkumné středisko (CRC) spojuje na univerzitě různé oblasti, ve kterých je prováděn informatický výzkum mezinárodní kvality. Středisko je mezinárodně známé v oblasti zpracování přirozeného jazyka, zejména v oblasti filtrování informací, evaluace, vícejazyčného generování a elektonického vyhodnocování, dále v oblasti zpracování požadavků na software a v interakci mezi člověkem a počítačem - zvláště v oblasti využitelnosti. Mezi ostatní témata lze zahrnout ontologie a sémantickou pavučinu a výuky informatiky. CRC podporuje výzkum horizontu výukových aplikací a jeho další síla spočívá v úzkého vztahu s oddělením vyučování a učení Otevřené univerzity, které vyvíjí a uvádí do pilotyního provozu nové aplikace pro masu studentů.

Zaměstnanci CRC mají významné zkušenostiu ve získávání financí pro výzkum. Nedávné a současné evropské projekty bezpúrostředně se vztahující k LT4eL zahrnují E-LeGI, LeGE-WG, MOBIlearn, NECA a výzkumnou síť sémantického dolování.

Otevřená univerzita bude společně s Univerzitou v Kolíně nad Rýnem a Univerzitou v Curychu fungovat jako spojovací článek s komunitou elektronické výuky. Bude také hlavním partnerem zodpovědným za vyhodnocení rozšířeného systému správy výukového obsahu a přispěje k vývoji nových funkcí svými vdělávacími a výukovými zkušenostmi. Otevřená univerzita bude vedoucím úkolu WP5.

Členy projektu LT4eL za Otevřenou univerzitu jsou:

Partner Logo

Univerzita Al.I.Cuzy v Jasích (Fakulta informatiky), Rumunsko

Fakulta informatiky Univerzity Al.I.Cuzy v Jasích (UAIC-FI) nabízí bakalářské programy z informatiky a informačních technologií, magisterské programy ve čtyřech oblastech včetně počítačové lingvistiky, doplněné o výukové kurzy a doktorandské programy z informatiky.

Výzkumné aktivity zahrnují návrhy a realizace nástrojů z oblasti jazykových technologií zaměřených na rumunštinu stejně jako na jazyce nezávislé aplikace: morfologii a sub-syntaktické zpracování, reprezentaci znalostí, lexikální sémantiku, architektury WordNetu, na jazyce nezávislou reprezentaci diskursu a jeho zpracování (včetně parsingu a řešení anafory, sumarizaci, odpovídání na dotazy), nástroje pro anotaci korpusů a vývoj anotovaných korpusů, získávání, zpracování a standardizaci jazykových zdrojů apod.

UAIC-FI také propaguje elektronickou výuku: od roku 2002 FI nabízí elektronické kurzy 5 jiným fakultám UAIC, čímž školí budoucí odborníky v používání a vytváření elektronických/internetových materiálů v jejich třídách a v organizování online kurzů a kurzů dálkového vzdělávání. Vědci a studenti z FI vyvíjejí nejrůznější výukový software a materiály.

Mnoho z těchto fakultních výzkumných aktivit bylo vyvinuto ve spolupráci s národními výzkumnými orgány nebo bylo podporováno z evropských fondů (TELRI, ELRA, BALKANET). Od roku 2005 je UAIC-FI neplaceným členem expertní sítě Znalostní pavučina v 6.rámcovém programu.

Univerzita Al.I.Cuzy v Jasích je vedoucím úkolu WP1, který má připravit materiály nutné k výzkumu plánovanému v ostatních úkolech. Tento úkol zahrnuje aktivity spojené se získáváním dokumentů používaných pro anotaci výukových objektů a pro standardizaci lingvistické anotace. Kromě toho bude UAIC-FI spolupracovat na všech ostatních úkolech.

Členové projektu LT4eL za Univerzitu Al.I.Cuzy v Jasích jsou:

Partner Logo

International Security Network, Švýcarský federální technologický institut (ETH), Curych, Švýcarsko

ISN je bezplatná veřejná služb a, která poskytuje celou řadu komplexních produktů a prostředků podporujících výměnu informací mezi specialisty na mezinárodní vztahy a bezpečnost po celém světe.

ISN je spolufinancován švýcarským federálním ministerstvem obrany, organizací Občanská ochrana a sport (DDPS) a ETH Curych. Sídlí v Centru bezpečnostních studií (CSS) na ETH Curych. Pracovní týmy se v ISN zabývají výzkumnými projekty a výukovými aktivitami, poskytují analýzy novinových článků a hloubklové analýzy a vyvíjejí technologie pro sdílení informací a pro vytváření a podporování elektronické výuky. ISN má blízké vztahy s významnými mezinárodními partnerskými institucemi - výzkumnými ústavy, analytickými skupinami a vládními i nevládními organizacemi.

V roce 2004 ISN začal spolupracovat s projektem s otevřeným zdrojovým kódem ILIAS, založeným v Kolíně nad Rýnem v Německu a podílel se na vývoji systému na správu výukových dat. Dnes je systém ISN PfP Learning Management System založen na systému ILIAS a je využíván zejména obrannými akademiemi a universitami jako např. NATO Defense College v Římě nebo Baltic Defence College v Estonsku. Výsledkem této spolupráce byla certifikace systému ILIAS pro SCORM na podzim roku 2004. V současné době je to jediný systém na správu výukových dat založený na otevřených zdrojových kódech certifikovaný pro SCORM.

ISN bude zejména zodpovídat za integraci nových funkcí v rámci platformy LT4eL (WP4), dále bude blízce spolupracovat s Karlovou univrezitou a bude při tomto úkolu podporován všemi partnery v konsorciu. Kromě toho Otevřená univerzita, Curyšská univerzita a ISN využijí svých bohatých zkušeností z oblasti elektronické výuky a propojí projekt s touto komunitou. Budou zajména zodpovídat za validaci rozšířeného systému správy výukových dat a přispějí k vývoji nových funkcí prostřednictvím svých vzdělávacích a pedagogických zkušeností. Postarají se také o vyřešní prpblémů s autorskými právy u německých učebních materiálů.

Členy LT4eL za ISN jsou:

Partner Logo

Univerzita v Hamburku (Oddělení Systémů přirozeného jazyka), Německo

Skupina "Systémy přirozeného jazyka (NATS)" (NatS) je institutem v rámci katedry informatiky na univerzitě v Hamburku. Skupina se skládá z přibližně 15 vědců a je jedním z nejvýznamnějších a nejstarších vědeckých institutů v oblasti zpracování přirozeného jazyka v Německu. Institut provozuje moderní laboratoře v oblasti, kde se nejmodernější technologie testují a aplikují v realistickém prostředí. Oblasti výzkumu zahrnují: návrh, vývoj a realizaci softwarových systémů pro přirozenou interakci člověka a počítače, která kombinuje znalosti z oblasti informatiky a moderní lingvistiky. Výzkum pokrývá všechny fáze od řečového signálu až k obecným reprezentacím sémantiky, dialogu a pragmatiky.

Vícejazyčnost a multimodalita se v uplynulých 5 letech staly nejdůležitějšími tématy práce. Bylo vytvořeno několik projektů v oblasti automatického a strojem podporovaného překladu například pro tyto jazykové páry: němčina-rumunština, němčina-čeština, němčina-bulharština, angličtina-španělština. Mnoho poznatků bylo také získáno v aplikaci jazykových a technologií ve vícejazyčném kontextu.

Skupina se zúčastnila mnoha národních a mezinárodních projektů, jako například CompTrain, DAWAI, ESITEC, Verbmobil, ISLE a DBRMAT. Členové skupiny se aktivně zapojili do organizace mezinárodních akcí na konferencích: MT-Summit, RANLP a LREC. Univerzita v Hamburku, a zvláště skupina NATS budou v roce 2006 pořádat letní školu organizace ELSNET a v roce 2007 Mezinárodní konferenci o jazyce pro zvláštní účely.

Vícejazyčnost je důležitou složkou projektu, o kterou je nutné se starat zejména s ohledem na integraci nejrůznějších funkcí do systému ILIAS, stejně jako při ladění slovníků vztahujících se k různým ontologiím. Univerzita v Hamburku bude zodpovídat právě za tuto část projektu.

Univerzita bude také spolupracovat na ostatních úkolech. Provede inventarizaci a klasifikaci příslušných podkladů a nástrojů, se zvláštním zaměřením na vícejazyčné aspekty. Společně s univerzitami v Tybinkách av Curychu sesbírají německé výukové objekty a postarají se o lingvistickou a strukturální anotaci těchto objektů.

Členové projektu LT4eL Univerzitu v Hamburku jsou:

Partner Logo

Maltská univerzita, CSAI a Ústav lingvistiky, Malta

Katedra informatiky a umělé inteligence (CSAI) byla založena v roce 1993 s úkolem rozšířit výuku a výzkum na Maltské univerzitě o široké spektrum témat z oblasti informačních technologií. Tato katedra zodpovídá za výuku a výzkum v oblasti informatiky a v současné době se stará o bakalářské a magisterské programy. Spolupracuje s Ústavem lingvistiky, který zodpovídá za kurzy z oblasti lingvistiky a provádí výzkum ve formálních a aplikovaných oblastech.

Znalosti využitelné v tomto projektu v oblasti počítačové lingvistiky zahrnují kontrolu překlepů, získávání informací a hledání informací na Internetu pomocí šablon. V uplynulých letech byl také vyvíjen komputační slovník maltštiny a s ním spojené nástroje. CSAI se v současné době účastní evropských projektů REWERSE, MVU, a LATER.

Univerzita je členem projektů GEANT a EUMEDCONNECT a katedra, která má také zkušenosti v oblasti architektury P2P, je zapojena do aktivit týkajících se výpočtů GRID a odvozených aplikačních oblastí elektronické vědy.

Společně s Ústavem paralelního způracování (Bulharsko) bude Maltská univerzita vyvíjet na jazyce nezávislé ontologie a anglický slovník. Kromě toho bude Maltská univerzita také zodpovídat za maltské a anglické jazykové zdroje a nástroje, Bude shromažďovat výukové materiály v maltštině a angličtině a bude také tyto objekty značkovat. Také přispěje k vývoji jazykových slovníků, které budou spojeny s ontologií. Nakonec se také zúčastní ověřování a vyhodnocování funkcí programu.

Členové projektu LT4eL za Maltskou univerzitu jsou:

Partner Logo

Univerzita v Tybinkách, Katedra lingvistiky, Německo

Katedra lingvistiky (Seminar für Sprachwissenschaft; SfS) byla založena v roce 1985. Výzkum SfS se zaměřuje na teoretickou a počítačovou lingvistiku z mezioborového pohledu. V minulých letech vyprodukoval výzkum v oblasti počítačové lingvistiky na SfS celou řadu vysoce kvalitních zdrojů a nástrojů v oblasti komputační lexikografie, automatického překladu a korpusové lingvistiky, včetně lexikálně-sémantického zdroje GermaNet, stromových korpusů pro němčinu a angličtinu a označkovaných korpusů.

SfS má za sebou dlouhou zkušenost se získáváním externího financování a získal také bohaté znalosti v nejrůznějších národních a mezinárodních projektech a výzkumných programech. Katedra se podílela na mnoha evropských projektech, např. COMPASS, TwentyOne, EuroWordNet, a na národních projektech jako Verbmobil a Lexikálně sémantická desambiguace (SLD). SfS je v současné době partnerem v projektu IMDI, který se týká standardů popisu jazykových dat.

SfS má také bohaté zkušenosti v oblasti dálkového elektronického vzdělávání. Vyvinla výukový materiál a implementovala virtuální kurzy počítačové lingvistiky v projektu financovaném vládou spolkové země Bádensko-Württembersko, nazvaném VirtuGrade a v projektu financovaném německou federální vládou nazvaném Medien-intensive Lehrmodule in der Computerlinguistik-Ausbildung (MiLCA), ve kterém měla roli národního koordinačního centra.

Všichni partneři se zúčastní výzkumu a vývoje nových funkcí integrovaných do systému ILIAS, založených na jazykových technologiích (WP2). Univerzita v Tybinkách tyto aktivity povede a bude při tom úzce spolupracovat s Polskou akademií věd. Katedra se také zúčastní práce na ostatních úkolech. Provede soupis a klasifikaci příslušných zdrojů a nástrojů. Navíc ve spolupráci s univerzitami v Hamburku a v Curychu, shromáždí výukové materiály v němčině a označkuje je. Také přispěje k vývoji slovníku německého jazyka. Nakonec se také zúčastní vyhodnocování a ověřování funkcí programu, přičemž se zaměří na technické otázky.

Členové projektu LT4eL za Univerzitu v Tybinkách jsou:

Partner Logo

Curyšská univerzita aplikovaných věd ve Winterthuru, Ústav překládání a tlumočení, Švýcarsko

Ústav překládání a tlumočení (IUED) je součástí Fakulty komunikace na Curyšské univerzitě ve Winterthuru (ZHW), která vznikla před pěti lety jako výsledek slučování Curišské školy překládání a tlumočení (DOZ), Winterthurské polytechniky a Winterthurské školy ekonomikya obchodní administrativy. Kromě nabídky diplomů v oblasti překladů a konferenčního tlumočení IUED také poskytuje prostor dvěma výzkumným a obslužným centrům, Centru terminologie a Centru počítačové lingvistiky.

Hlavním ohniskem současného výzkumu a vývoje je oblast jazykových technologií a elektronického dálkového vzdělávání půři výchově překladatelů. Projekty v této oblasti zahrn ují ZHW Computer Licence for Translators, TransTech, Tools for Translators a Research Tools.

Ústav má velkou zkušenost v oblasti dálkového elektronického vzdělávání a bude působit (společně s Otevřenou univerzitou a Univerzitou v Kolíně nad Rýnem) jako spojovací článek s touto komunitou. Společně budou hlavně zodpovídat za ověřování užitečnosti rozšířeného systému pro správu výukových dat a přispějí k vývoji nových funkcí s využitím svých vzdělávacích a pedagogických zkušeností. Společně s Univerzitou v Hamburku a Univerzitou v Tybinkách bude ZHW/IUED zodpovídat za německé jazykové zdroje a funkce.

Členové projektu LT4eL za Curyšskou univerzitu