top

Partnerzy

ContentsPartner Logo

Uniwersytet w Utrechcie (Instytut Językoznawstwa OTS), Holandia

Instytut Językoznawstwa (UiL OTS) jest jednostką naukową Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Utrechcie. UiL OTS prowadzi podstawowe i stosowane badania w dziedzinie systemów przetwarzania języka i mowy oraz ich zastosowań.

UiL OTS promuje zjawisko wzajemnego przenikania się różnych dziedzin badawczych - językoznawstwa, logiki, informatyki i nauk kognitywnych, dziedzin językoznawczych i pokrewnych. Zespół posiada znaczne osiągnięcia w dziedzinie tłumaczenia maszynowego (Eurotra, Rosetta), technologii mowy, a także lingwistyki korpusowej i pokrewnych narzędzi (opracował korpus mówionego języka holenderskiego). Instytut aktywnie współpracuje z ośrodkiem UU IVLOS specjalizującym się w wykorzystaniu technologii komputerowych w nauczaniu, wykorzystując doświadczenie jego pracowników w zakresie eLearningu.

Począwszy od roku 1980 Instytut uczestniczył w dużych projektach, zarówno krajowych, jak i europejskich: ROSETTA, UPLIFT, EUROTRA, ET-10 (kolokacje), LRE (dyskurs, gramatyki do wielokrotnego wykorzystania, TEMAA, EAGLES-1), MLAP (LS-GRAM), Współpraca Międzynarodowa (CLASK), ESPRIT (DYANA, ELSNET), LE (EAGLES-2, VODIS), CORPUS OF SPOKEN DUTCH. Od roku 1995 UiL OTS jest partnerem koordynującym ELSNETu, którego kanały komunikacyjne będzie można wykorzystać do celów rozpowszechniania wyników projektu.

Uniwersytet w Utrechcie jest jednostką koordynującą niniejszy projekt. Odpowiada za rozpowszechnianie wyników (WP6) oraz koordynowanie i zarządzanie projektem (WP7). Do strony holenderskiej należy także zbieranie i anotowanie holenderskich materiałów dydaktycznych, testowanie nowych narzędzi, stworzenie słownika dla języka holenderskiego, jak również ewaluacja.

Członkowie LT4eL:

Partner Logo

Uniwersytet Karola w Pradze, Instytut Lingwistyki Formalnej i Stosowanej, Czechy

Instytut Lingwistyki Formalnej i Stosowanej(UFAL) jest częścią Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze. Został założony w roku 1990. W ścisłej współpracy z Instytutem Lingwistyki Teoretycznej i Komputerowej (Wydział Filozofii), ÚFAL prowadzi działalność dydaktyczną oraz badania w zakresie lingwistyki teoretycznej i komputerowej na obu wymienionych wydziałach. Współpracuje też z Instytutem Czeskiego Korpusu Narodowego (Wydział Filozofii) i Szkołą Informatyki (Wydział Matematyki i Fizyki).

Instytut brał udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Na poziomie krajowym tworzył korpusy, taggery oraz parsery języka czeskiego, jak również pracował nad maszynowym przekładem pomiędzy czeskim a angielskim. Na poziomie międzynarodowym brał udział w projektach dotyczących zasobów językowych, leksykologii komputerowej, oraz przetwarzania języka mówionego (PECO-LATESLAV, CEGLEX, MULTEXT, ELSNET GOES EAST, TELRI, AGILE, TELRI 2, ELSNET i ENABLER).

Bliskim partnerem Instytutu w ramach projektu będzie Uniwersytet w Kolonii, gdzie stworzono system wspomagania nauczania ILIAS. Ośrodek ten będzie odpowiedzialny za wprowadzanie nowych funkcji do systemu, w bliskiej współpracy z Uniwersytetem Karola. Instytut będzie też brał udział w innych pracach: zbieraniu i anotowaniu czeskich materiałów dydaktycznych, tworzeniu, ocenie i testowaniu nowych funkcjonalności, oraz tworzeniu słownika dla języka czeskiego.

Członkowie LT4eL z ramienia Uniwersytetu Karola:

Partner Logo

Uniwersytet Lizboński (Grupa NLX), Portugalia

Grupa NLX to zespół zajmujący się przetwarzaniem języka naturalnego, działający w Instytucie Informatyki Wydziału Nauk Uniwersytetu Lizbońskiego. Grupa prowadzi prace badawcze i rozwojowe w dziedzinach sztucznej inteligencji oraz kognitywistyki, ze specjalnym naciskiem na przetwarzanie języka naturalnego. Grupa współpracuje z innymi grupami badawczymi i laboratoriami na swym wydziale, w tym z grupą zajmującą się interakcją człowieka z komputerem.

Grupa prowadziła prace i tworzyła narzędzia w zakresie: anotowanych korpusów, tagowania i powierzchniowego przetwarzania języka portugalskiego, budowy ontologii i sieci semantycznych, głębokiego przetwarzania lingwistycznego oraz gramatyk dla portugalskiego, jak również automatycznego odpowiadania na pytania. Większość z tych działań odbywała się w zakresie projektów krajowych i międzynarodowych, takich jak QueXting, GramaXing, TagShare, LTRC i Nexing.

Dla projektu LT4eL Grupa NLX dostarczy i anotuje portugalskie materiały dydaktyczne, stworzy słownik dla języka portugalskiego, oraz weźmie udział w tworzeniu nowych funkcjonalności, ich ocenie i testowaniu.

Członek projektu z ramienia Uniwersytetu Lizbońskiego:

Partner Logo

Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk, Polska

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) jest jednym z głównych ośrodków badań informatycznych w Polsce. Prace naukowe prowadzone są w dwóch Zakładach: Teoretycznych Podstaw Informatyki i Sztucznej Inteligencji. W skład Zakładu Sztucznej Inteligencji wchodzi 6 zespołów, m.in. Zespół Inżynierii Lingwistycznej . Zespół tworzy siedmiu pracowników etatowych, jeden pracownik półetatowy oraz dwóch współpracowników zagranicznych.

Główne zainteresowania Zespołu to:

Zespół Inżynierii Lingwistycznej zakończył właśnie realizację 36-miesięcznego grantu KBN, w ramach którego został stworzony anotowany morfosyntaktycznie, publicznie dostępny korpus języka polskiego oraz narzędzia do jego anotacji, indeksacji i przeszukiwania. Obecnie prowadzone są prace w ramach dwóch innych projektów KBN (36 i 30-miesięcznego) w dziedzinie ekstrakcji informacji i automatycznej akwizycji wiedzy lingwistycznej.

W projekcie LT4eL IPI PAN odegra ważną rolę w drugim pakiecie roboczym (WP2), będzie odpowiedzialny za anotację polskich materiałów, narzędzia i słownik, jak również weźmie udział w ewaluacji i walidacji opracowanych narzędzi.

Członkowie LT4eL:

Instytut Przetwarzania Równoległego, Bułgarska Akademia Nauk

Instytut Przetwarzania Równoległego (IPP) Bułgarskiej Akademii Nauk został założony w 1985, zbierając specjalistów z wielu zaawansowanych dziedzin informatyki, takich jak sieci komputerowe, matematyka ekologiczna, obliczenia wielkoskalowe, sztuczna inteligencja oraz przetwarzanie języka naturalnego. Dziś IPP jest w Bułgarii wiodącą organizacją akademicką w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Laboratorium Modelowania Językowego (LML), które uczestniczy w projekcie LT4eL, jest najważniejszą w Bułgarii jednostką zajmującą się lingwistyką komputerową oraz sztuczną inteligencją. W ciągu ostatniej dekady brało udział w ponad 25 międzynarodowych projektach. Jego badania obejmują zakres od komputerowego przetwarzania języka bułgarskiego po reprezentację wiedzy oraz zarządzanie ontologiami. LML posiada duży zbiór korpusów i używa wielu narzędzi do zarządzania strukturami konceptualnymi oraz ontologiami.

Jako specjaliści w dziedzinie reprezentacji wiedzy oraz tworzenia ontologii, IPP będzie liderem trzeciego pakietu roboczego, mającego na celu budowę ontologii. W ścisłej współpracy z Uniwersytetem Malty Instytut stworzy niezależną od języka ontologię oraz angielski słownik. Oprócz tego, będzie zbierać i anotować bułgarskie materiały dydaktyczne, stworzy bułgarski słownik oraz weźmie udział w ocenie i testowaniu nowych funkcjonalności.

Członkowie LT4eL z ramienia Bułgarskiej Akademii Nauk:

Partner Logo

Otwarty Uniwersytet, Wielka Brytania

Z liczbą 200,000 studentów Otwarty Uniwersytet jest największym tego typu ośrodkiem w kraju i trzecim co do wielkość na świecie. 180,000 studentów studiuje poprzez Internet w związku z czym Uniwersytet posiada szerokie doświadczenie z różnymi aplikacjami zdalnego nauczania. Jego główną wizytówką jest znajomość technologii edukacyjnej.

Ośrodek Badań Informatycznych (CRC) koordynuje uniwersyteckie badania informatyczne, które są prowadzone na światowym poziomie. Główne badania skupiają się wokół takich dziedzin jak przetwarzanie języka naturalnego (nie tylko w zakresie języka angielskiego), w tym filtrowanie informacji, ewaluacja, wielojęzyczne generowanie i zdalne ocenianie, w zakresie inżynierii wymagań sprzętowych oraz komunikacji człowieka z komputerem -- szczególnie w jej zastosowaniach. Inne istotne dziedziny to ontologie, sieci semantyczne i edukacja informatyczna. Ośrodek zachęca do prowadzenia badań w zakresie aplikacji edukacyjnych, prowadzi ścisłą współpracę z instytutami dydaktycznymi, które opracowują i pilotują aplikacje przeznaczone dla studentów.

Pracownicy Ośrodka mają duże doświadczenie w projektach naukowych. Zakończone i obecnie prowadzone projekty europejskie bezpośrednio związane z tematyką LT4eL to: E-LeGI, LeGE-WG, MOBIlearn, NECA i the Semantic Mining Network of Excellence.

Otwarty Uniwersytet razem z Uniwersytetami w Kolonii i Zurychu stanowią ogniwo łączące ze społecznością eLearningu. Będą odpowiedzialni za walidację opracowanego Systemu Wspomagania Nauczania, a także będą wspierać prace nad nowymi narzędziami dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i pedagogiki. Otwarty Uniwersytet jest koordynatorem pakietu roboczego WP5.

Członkowie LT4eL:

Partner Logo

Uniwersytet im. Al.I.Cuza w Iasi (Wydział Informatyki), Rumunia

Wydział Informatyki Uniwersytetu im. Al. I. Cuza w Iasi (UAIC-FII) prowadzi studia licencjackie w zakresie informatyki, studia magisterskie w 4 specjalizacjach (w tym lingwistyka komputerowa), oraz studia doktoranckie w zakresie informatyki.

Działalność badawcza obejmuje projektowanie i tworzenie narzędzi informatycznych do przetwarzania języka naturalnego, zarówno specyficznych dla rumuńskiego, jak też niezależnych od języka - z dziedziny morfologii, syntaktyki, reprezentacji wiedzy, semantyki leksykalnej, architektury WordNet, reprezentacji znaczenia dyskursu oraz jego przetwarzania (parsowanie, ustalenie powiązań anaforycznych, tworzenie streszczeń, odpowiadanie na pytania). Prowadzone są też badania korpusowe - tworzenie anotowanych korpusów oraz narzędzi do ich anotowania.

UAIC-FII promuje też eLearning: od 2002 prowadzi kursy eLearningowe dla 5 innych wydziałów UAIC, tym samym szkoląc przyszłych specjalistów w zakresie tworzenia i używania elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz organizowania kursów online. Naukowcy i studenci FII stworzyli rozmaite programy i materiały dydaktyczne.

Część działalności Wydziału odbywa się w ramach projektów międzynarodowych lub jest finansowana ze środków UE (TELRI, ELRA, BALKANET). Od 2005 UAIC-FII jest partnerem (niefinansowanym) projektu Knowledge Web NoE.

Uniwersytet im. Al.I.Cuza w Iasi jest liderem WP1, pakietu roboczego zajmującego się pracami przygotowawczymi koniecznymi dla dalszych badań. Pakiet ten obejmuje zbieranie dokumentów źródłowych, które następnie będą anotowane lingwistycznie i używane w dalszych etapach prac. UAIC-FII będzie również współpracował przy realizacji wszystkich pozostałych pakietów roboczych.

Członkowie projektu z ramienia Uniwersytetu im. Al.I.Cuza w Iasi:

Partner Logo

International Security Network – Sieć Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Szwajcarski Federalny Instytut Technologii, Zurych, Szwajcaria

ISN jest darmowym publicznym serwisem dostarczającym szeroki wachlarz produktów i zasobów w celu pobudzenia wymiany informacji pomiędzy specjalistami z dziedziny stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa z różnych stron świata.

ISN jest współfinansowany przez Szwajcarski Federalny Departament Obrony, Ochronę Ludności i Sport (DDPS) oraz ETH Zurych. Swoją siedzibę ma w Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem (CSS) w ETH Zurych. Zespoły ISN-u są zaangażowane w projekty naukowe i edukacyjne, zajmują się zarówno dostarczaniem nowych informacji, jak i szczegółowymi analizami, a także tworzeniem technologii z dziedziny wymiany informacji i zarządzania eLearningiem. ISN blisko współpracuje z wiodącymi międzynarodowymi instytutami – instytucjami naukowymi, zespołami doradców, a także organizacjami rządowymi i pozarządowymi.

W roku 2004 ISN rozpoczął współpracę z projektem ILIAS z Kolonii w Niemczech w zakresie rozwoju systemu wspomagania nauczania ILIAS open source. Obecnie System Wspomagania Nauczania ISN PfP jest oparty na systemie ILIAS i wykorzystywany przez akademie obrony i uniwersytety, takie jak NATO Defense College w Rzymie czy Baltic Defence College w Estonii. W wyniku tej współpracy, jesienią 2004 roku systemowi ILIAS, jako pierwszemu na świecie systemowi open source, przyznano certyfikat SCORM.

Zespół ISN będzie odpowiedzialny za integrację z platformą LT4eL nowych, opracowanych w ramach projektu narzędzi (WP4). Na tym etapie prac nawiąże ścisłą współpracę z czeskim Uniwersytetem Karola oraz innymi partnerami. Poza tym wspólnie z Otwartym Uniwersytetem i Uniwersytetem w Zurychu, ze względu na swoje doświadczenie w dziedzinie eLearningu, będzie pomostem łączącym projekt z tą społecznością. Razem ze wspomnianymi Uniwersytetami podejmie się walidacji stworzonego systemu i będzie służył swoim doświadczeniem przy opracowywaniu kolejnych narzędzi. Zajmie się poza tym kwestią praw autorskich niemieckich materiałów dydaktycznych.

Członkowie LT4eL:

Partner Logo

Uniwersytet w Hamburgu (Zakład Przetwarzania Języka Naturalnego), Niemcy

Zakład Przetwarzania Języka Naturalnego (NatS), jeden z najstarszych i najbardziej znaczących ośrodków z dziedziny przetwarzania języka naturalnego w Niemczech, jest częścią Wydziału Informatyki Uniwersytetu w Hamburgu. Zakład zatrudnia około 15 naukowców, którzy prowadzą badania w nowoczesnych laboratoriach, testując i wprowadzając do zastosowania najnowsze technologie. Zainteresowania zespołu skupiają się na opracowywaniu narzędzi z zakresu naturalnej komunikacji człowieka z komputerem przy wykorzystaniu wiedzy informatycznej i językoznawczej. Badania obejmują wszystkie fazy, począwszy od sygnału mowy aż po wysokopoziomowe reprezentacje semantyczne, dialogowe i pragmatyczne.

Największy nacisk w ciągu ostatnich pięciu lat położono na wielojęzyczność i multimodalność. W Zakładzie prowadzono projekty z dziedziny tłumaczenia maszynowego i tłumaczenia wspomaganego komputerowo na następujących parach języków: niemiecki-rumuński, niemiecki-czeski, niemiecki-bułgarski, angielski-hiszpański. Zespół posiada również doświadczenie w zastosowaniu LSI w środowiskach wielojęzycznych.

Zespół uczestniczył w wielu projektach krajowych i europejskich, jak np. CompTrain, DAWAI, ESITEC, Verbmobil, ISLE i DBRMAT Project. Poza tym jego członkowie są zaangażowani w organizację przykonferencyjnych wydarzeń naukowych, jak m.in.: MT-Summit, RANLP, LREC. W 2006 roku Uniwersytet w Hamburgu będzie gościł szkołę letnią ELSNET, a następnie w roku 2007 Międzynarodową Konferencję Języków Specjalistycznych.

Uniwersytet w Hamburgu będzie odpowiedzialny za jeden z ważniejszych elementów projektu, jakim jest wielojęzyczność. Aspekt ten musi być brany pod uwagę przede wszystkim na etapie integracji poszczególnych narzędzi z systemem ILIAS oraz przy opracowywaniu słowników.

W innych pakietach roboczych Uniwersytet zajmie się inwentaryzacją i klasyfikacją narzędzi oraz dostępnych źródeł ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekt wielojęzyczności. Poza tym wspólnie z ośrodkami z Tybingi i Zurychu będzie także odpowiedzialny za zbieranie oraz lingwistyczną i strukturalną anotację materiałów niemieckich.

Członkowie LT4eL:

Partner Logo

Uniwersytet Malty, CSAI i Instytut Językoznawstwa, Malta

Zakład Informatyki i Sztucznej Inteligencji (CSAI) został powołany w 1993 roku aby prowadzić badania i nauczanie w zakresie technologii informacyjnej. CSAI prowadzi nauczanie na szczeblu licencjackim i magisterskim oraz badania w dziedzinie informatyki. Blisko współpracuje także z Instytutem Językoznawstwa, który prowadzi nauczanie i badania w zakresie lingwistyki formalnej i stosowanej.

Istotne dla projektu doświadczenie w zakresie lingwistyki komputerowej obejmuje korektę błędów pisowni, ekstrakcję informacji oraz wyszukiwanie informacji w sieci w oparciu o schematy. W ostatnich latach prowadzono prace nad stworzeniem komputerowego leksykonu języka maltańskiego i związanych z nim narzędzi. CSAI uczestniczy obecnie także w innych projektach europejskich: REWERSE, MVU i LATER.

Uniwersytet Malty jest także partnerem w projektach GEANT i EUMEDCONNECT, natomiast Zakład, posiadający doświadczenie w architekturze P2P, podejmuje prace z tematyki przetwarzania danych w sieciach obliczeniowych (GRID computing) i pokrewnych dziedzinach eNauki.

Wspólnie z ośrodkiem bułgarskim Uniwersytet Malty poprowadzi prace nad stworzeniem niezależnej językowo ontologii i słownika języka angielskiego. Poza tym Uniwersytet Malty jest odpowiedzialny za narzędzia i materiały dydaktyczne dla języka angielskiego i maltańskiego, ich zbiór i anotację. Będzie także miał swój wkład w stworzenie słownika na potrzeby ontologii, a także walidację i ewaluację nowych narzędzi.

Członkowie LT4eL:

Partner Logo

Uniwersytet w Tybindze, Zakład Językoznawstwa, Niemcy

Zakład Językoznawstwa (Seminar für Sprachwissenschaft; SfS) został stworzony w roku 1985. SfS prowadzi badania przede wszystkim w dziedzinie lingwistyki teoretycznej i komputerowej w perspektywie interdyscyplinarnej. W ostatnich latach w Zakładzie zostały opracowane wysokiej jakości narzędzia z zakresu leksykografii komputerowej, tłumaczenia maszynowego i lingwistyki korpusowej, do których należy zaliczyć sieć leksykalno-semantyczną GermaNet, korpusy zależności syntaktycznych dla języka niemieckiego i angielskiego, oraz korpusy anotowane.

SfS wielokrotnie uzyskiwał finansowanie na swoje badania i zdobył duże doświadczenie biorąc udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach oraz programach badawczych. Miał swój wkład w kilka projektów europejskich, m.in. COMPASS, TwentyOne, EuroWordNet, oraz krajowych, m.in. Verbmobil i Leksykalno-Semantyczna Dezambiguacja (SLD). Obecnie SfS jest partnerem w projekcie IMDI, który ma na celu opracowanie standardów opisu dla zasobów językowych.

SfS posiada również doświadczenie na polu eLearningu. Opracował materiały dydaktyczne i wdrożył wirtualne kursy z dziedziny lingwistyki komputerowej w ramach projektów VirtuGrade finansowanego przez rząd Badenii-Wirtembergii, oraz Medien-intensive Lehrmodule in der Computerlinguistik-Ausbildung (MiLCA) finansowanego przez rząd federalny Niemiec, w którym pełnił rolę koordynatora.

Uniwersytet w Tybindze, przy ścisłej współpracy z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, będzie koordynatorem drugiego pakietu roboczego (WP2), w którym wezmą udział wszyscy partnerzy. Na tym etapie prac zostaną opracowane nowe narzędzia z dziedziny technologii języka, które zostaną następnie zintegrowane z platfromą ILIAS. Zakład będzie miał także swój wkład w pozostałe pakiety. Zajmie się inwentaryzacją i klasyfikacją narzędzi i zasobów. Wspólnie z Uniwersytetami w Hamburgu i Zurychu dostarczy i anotuje niemieckie materiały dydaktyczne oraz opracuje słownik dla języka niemieckiego. Zajmie się także walidacją i ewaluacją nowych funkcji i narzędzi, zwracając szczególną uwagę na kwestie techniczne.

Członkowie LT4eL:

Partner Logo

Uniwersytet Nauk Stosowanych Winterthur w Zurychu, Instytut Translatoryki, Szwajcaria

Instytut Translatoryki(IUED) jest jednostką Szkoły Komunikacji na Uniwersytecie ZHW, który został powołany do życia pięć lat temu w wyniku połączenia Zuryskiej Szkoły Tłumaczeń (DOZ), Politechniki Winterthur oraz Szkoły Ekonomii i Administracji Biznesu w Winterthur. IUED oferuje studia wyższe w zakresie tłumaczeń, tłumaczeń konferencyjnych, a także prowadzi badania w dwóch ośrodkach stanowiących jego integralną część: Ośrodku Terminologii i Ośrodku Lingwistyki Komputerowej.

Główne pole badań stanowi obecnie technologia języka i eLearning oraz ich zastosowanie w procesie kształcenia tłumaczy. Projekty związane z eLearningiem: ZHW Komputerowe Prawo Jazdy dla Tłumaczy, TransTech, Narzędzia translatorskie i Narzędzia Naukowe.

Wykorzystując swoje doświadczenie z zakresu eLearningu (wspólnie z Otwartym Uniwersytetem oraz Uniwersytetem w Kolonii) Instytut będzie pośredniczył w kontaktach projektu z tym środowiskiem. Wspomniane Uniwersytety będą również odpowiedzialne za walidację opracowanego Systemu Wspomagania Nauczania, a także wspomogą rozwój nowych narzędzi swoją wiedzą z zakresu edukacji i pedagogiki. Wspólnie z Uniwersytetami z Hamburga i Tybingi ZHW/IUED będzie odpowiedzialny za niemieckie narzędzia i materiały dydaktyczne.

Członkowie LT4eL: