top

План на работата

Описание на подготвителния етап на проекта
downdown
Полуавтоматично генериране на метаданни, подпомогнато от ресурсите на езиковата технология
right
Подпомагане на електронното обучение със семантично знание
downdown
Интеграция на нови функционалности в системата за ръководене на обучението ILIAS
down
Валидация на новите функционалности в системата за ръководене на обучението ILIAS
Разпространение, предаване и широко възприемане на резултатите от програмата
Управление на проекта


Работен проект 1 - Описание на подготвителния етап на проекта

Ръководител на работен проект 1: Университетът в Яш

Цели

Целта на този работен пакет е да извърши предварителна работа, включваща събирането и нормализирането на материалa за обучение, който ще бъде използван в проекта, както и да постигне съгласие между партньорите за съответните стандарти и процедури в консорциума.

Описание на работата

Отчети

D1.1 (мaй 2006) Набор от обекти за обучение на езиците, адресирани в проекта, които са с изяснени права върху интелектуалната собственост, и указания за тяхното анотиране (поне 1000 страници на език).Работен пакет 2 - Полуавтоматично генериране на метаданни, подпомогнато от ресурсите на езиковата технология

Ръководител на работен проект 2: Университетът в Тюбинген

Цели

Целта на този работен пакет е да подобри обработването и достъпността на съдържанието чрез индентификацията на материала за обучение посредством описателни метаданни. Езиковата технология и ресурсите за езиците, адресирани в проекта, ще бъдат използвани, за да се разработят функционалностите, които ще улеснят полуавтоматичното генериране на метаданни. Следните функционалности ще бъдат имплементирани, документирани и оценени:

Описание на работата

Отчети

D2.1. (мaй 2006 & ноември 2006) Лингвистично и структурно анотирани обекти за обучение на различните езици.

D2.2 (ноември 2006 & ноември 2007 & мaй 2008) Документирано средство за извличане на ключови думи (поне 1000 ключови думи) и доклад за интегрирането му във всяка система за ръководене на обучението с отворен код, включително ILIAS.

D2.3 (ноември 2006 & ноември 2007 & ноември 2008) Документирано средство за откриване на кандидат-дефиниции и доклад за неговото интегриране във всяка система за ръководене на обучението с отворен код, включително ILIAS.Работен пакет 3 - Подпомагане на електронното обучение със семантично знание

Ръководител на работен пакет 3: Институтът за паралелна обработка, Българска академия на науките

Цели

Целта на този работен пакет е да подпомогне системата за ръководене на обучението със семантично знание, т.е. онтологии, за да се подобри организацията и обработването на обектите за обучение в езиците. Специално внимание ще се отдели на езиците на новите страни-членки и страните кандидат-членки, както и на езиковите семейства, представени в консорциума.

Онтологиите ще улеснят създаването на специфични потребителски курсове чрез семантични запитвания за предмета на интереси; ще подобрят създаването на персонализирано съдържание и ще позволят децентрализацията и кооперирането на управлението на съдържанието, както и на многоезиковата обработка.

Описание на работата

Отчети

D3.1 (ноември 2006 & ноември 2007 & Maй 2008) Онтология на поне 1000 понятия и доклад за нейното интегриране във всяка система за ръководене на обучението с отворен код (включително ILIAS).

D3.2 (ноември 2007 & мaй 2008) Развиване на всички езикови речници и анотирани корпуси, многоезикова обработка.Работен пакет 4 - Интеграция на нови функционалности в системата за ръководене на обучението ILIAS

Ръководител на работен пакет 4: Университетът в Кьолн

Цели

Целта на този работен пакет е интегрирането на нови функционалности, както и онтологично базираното обработване в системата за ръководене на обучението ILIAS. Ще бъде осигурена документация, която ще позволи интеграцията в други системи за ръководене на обучението с отворен код. Тя ще разчита на новите разработени ресурси. Анотирането на метаданните и онтологично подпомогнатото търсене и навигация ще позволят индивидуално комбиниране на съдържанието за учащите, както и индивидуални програми за обучение.

Описание на работата

Отчети

D4.1 (ноември 2007 & мaй 2008) Интегриране на функционалностите и онтологиите в ILIAS и съответната документация за интегрирането във всяка система за ръководене на обучението с отворен код (включително ILIAS).Работен пакет 5 - Валидация на новите функционалности в системата за ръководене на обучението ILIAS

Ръководител на работен пакет 5: Свободният университет в Англия

Цели

Целта на този работен пакет е да оцени:

Описание на работата

Отчети

D 5.1 (мaй 2007 & ноември 2007 & мaй 2008) Доклад за валидационната методология, който ще включва разработването на въпросници и план за експериментите (мaй 2007) и техните изпълнения (ноември 2007, мaй 2008), аналитично сравнение на предвидени случаи, разгледани от проекта, и действителните употреби от примерна група потребители спрямо полуавтоматичното генериране на метаданните и онтологично базираната (многоезикова) обработка (ноември 2007, мaй 2008) и заключения (мaй 2008).Работен пакет 6 - Разпространение, предаване и широко възприемане на резултатите от програмата

Ръководител на работен пакет 6: Университетът в Утрехт

Цели

Целта на този работен пакет е да представи и разпространи резултатите от проекта, да подпомогне предаването на знания и широкото възприемане на резултатите от програмата. Следните групи ще бъдат специални обекти-цели:

Описание на работата

Отчети

D6.1(мaй 2006) План за разпространение и обновяване (ноември 2006, ноември 2007, мaй 2008).

D6.2 (мaй 2006) План за експлоатация и обновяване (ноември 2006, ноември 2007, мaй 2008).Работен проект 7 - Управление на проекта

Ръководител на работен проект 7: Университетът в Утрехт

Цели

Цялостно управление и координация на изпълнението на проекта, включващо съгласуването между партньорите, съгласуването с EC.

Описание на работата