top

Plan prac

Prace wstępne
downdown
Półautomatyczna generacja metadanych wspomagana narzędziami Technologii Językowej
right
Wzbogacanie eLearningu o wiedzę semantyczną
downdown
Integracja nowych funkcji z Systemem Wspomagania Nauczania ILIAS
down
Walidacja działania nowych funkcji w Systemie Wspomagania Nauczania ILIAS
Rozpowszechnienie, transfer i powszechne wdrożenie wyników programu
Zarządzanie projektem


WP1 - Prace wstępne

Koordynator: Uniwersytet AI. I. Cuza w Iasi

Zadania

Głównym celem tego etapu są prace przygotowawcze, zgromadzenie i normalizacja materiału dydaktycznego, który zostanie wykorzystany w projekcie, a także osiągnięcie porozumienia względem standardów i procedur.

Opis prac

Wyniki

1.1 (maj 2006) Stworzenie zbioru materiałów dla każdego z języków projektu, rozwiązanie ewentualnych kwestii praw autorskich do nich, oraz opracowanie wytycznych odnośnie ich anotacji (przynajmniej 1000 stron dla każdego z języków).WP2 - Półautomatyczna generacja metadanych wspomagana narzędziami Technologii Językowej

Koordynator – Uniwersytet w Tybindze

Zadania

Głównym celem tego etapu prac jest poprawa dostępności i ułatwienie pozyskiwania treści poprzez wykorzystanie metadanych w identyfikacji materiałów dydaktycznych. W celu opracowania nowych narzędzi do półautomatycznej generacji metadanych wykorzystane zostaną możliwości Technologii Językowej i zasoby dostępne dla każdego z języków projektu. Zostaną opracowane, opisane i przetestowane następujące funkcje:

Opis prac

Wyniki

2.1 (maj 2006 i listopad 2006) Strukturalna i lingwistyczna anotacja materiałów dydaktycznych dla poszczególnych języków.

2.2 (listopad 2006, listopad 2007 i maj 2008) Opracowanie ekstraktora słów kluczowych wraz z dokumentacją (przynajmniej 1000 słów kluczowych) i sprawozdania odnośnie możliwości jego integracji z innymi Systemami Wspomagania Nauczania typu open-source, w tym z ILIAS.

2.3 (listopad 2006, listopad 2007 i listopad 2008) Opracowanie wykrywacza potencjalnych haseł słownikowych wraz z dokumentacją i sprawozdania odnośnie możliwości jego integracji z innymi Systemami Wspomagania Nauczania typu open-source, w tym z ILIAS.WP3 - Wzbogacanie eLearningu o wiedzę semantyczną

Koordynator: IPP, Bułgarska Akademia Nauk

Zadania

Głównym zadaniem tego etapu prac jest wzbogacenie Systemów Wspomagania Nauczania o wiedzę semantyczną, czyli ontologie, w celu poprawienia organizacji i ułatwienia pozyskiwania treści dydaktycznych we wszystkich językach. Szczególna uwaga zostanie poświęcona językom nowych Państw Członkowskich i Krajów Kandydujących Stowarzyszonych oraz rodzinom językowym reprezentowanym w konsorcjum.

Ontologie ułatwią budowanie kursów właściwych danemu użytkownikowi dzięki funkcji semantycznego wyszukiwania informacji; rozwiną możliwość tworzenia treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników, pozwolą na decentralizację pracy i współpracę w procesie zarządzania treścią, jak również wielojęzyczne wyszukiwanie informacji.

Opis prac

Wyniki

3.1 (listopad 2006, listopad 2007 i maj 2008) Ontologia z przynajmniej 1000 pojęć i sprawozdanie odnośnie możliwości jej integracji z innymi Systemami Wspomagania Nauczania typu open-source (w tym z ILIAS).

3.2 (listopad 2007 i maj 2008) Stworzenie zasobów słownictwa i anotowanego korpusu dla wszystkich języków, oraz funkcji wyszukiwania wielojęzycznego.WP4 – Integracja nowych funkcji z Systemem Wspomagania Nauczania ILIAS

Koordynator: Uniwersytet w Kolonii

Zadania

Głównym celem tego etapu prac jest integracja nowych funkcji i wyszukiwania wspartego ontologią z Systemem Wspomagania Nauczania ILIAS. Jednocześnie udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca możliwości ich integracji z innymi Systemami typu open source, wskazująca na ich modularny charakter. Anotacja metadanowa i wyszukiwanie wsparte ontologią pozwolą na kreowanie kursów przez samych użytkowników, a także na tworzenie indywidualnych ścieżek nauczania.

Opis prac

Wyniki

4.1 (listopad 2007 i maj 2008) Integracja funkcji i ontologii z systemem ILIAS i opracowanie dokumentacji na temat możliwości ich integracji z innymi Systemami Wspomagania Nauczania typu open source (w tym z ILIAS).WP5 – Walidacja działania nowych funkcji w Systemie Wspomagania Nauczania ILIAS

Koordynator: Otwarty Uniwersytet (Wielka Brytania)

Zadania

Celem tego etapu jest ocena:

Opis prac

Wyniki

5.1 (maj 2007, listopad 2007 i maj 2008) Raport na temat metodologii walidacji zawierający wytyczne kwestionariuszy i organizacji eksperymentów (maj 2007) i ich wykonania (listopad 2007, maj 2008). Analityczne porównanie przewidywanych przypadków użycia z rzeczywistymi, ze zwróceniem uwagi na półautomatyczne generowanie metadanych i wielojęzyczne, wsparte ontologią wyszukiwanie (listopad 2007, maj 2008) oraz konkluzje (maj 2008).WP6 – Rozpowszechnienie, transfer i powszechne wdrożenie wyników programu

Koordynator: Uniwersytet w Utrechcie

Zadania

Głównym celem tego etapu jest prezentacja i rozpowszechnianie rezultatów projektu, promocja przepływu informacji i wdrażania wyników programu. Głównymi grupami docelowymi będą:

Opis prac

Wyniki

6.1 (maj 2006) Projekt rozpowszechniania wyników i aktualizacje (listopad 2006, listopad 2007 i maj 2008).

6.2 (maj 2008) Plan wykorzystania wyników i aktualizacje (listopad 2006, listopad 2007 i maj 2008).WP7 – Zarządzanie projektem

Koordynator: Uniwersytet w Utrechcie

Zadania

Koordynacja prac i zarządzanie projektem, wliczając w to komunikację pomiędzy partnerami i współpracę z UE.

Opis prac