Die Afrikaanse letterkunde van 1955 tot 1976


In die dertiger-en veertigerjare was dit veral op die terrein van die Afrikaanse poësie waar die vernuwende bydrae van die Dertigers en die Veertigers gesien kan word. Kuns het nie meer in diens van 'n aktivistiese kultuurpolitiese program gestaan nie, maar individualisme en poësie as 'n "hoë en dwingende taak" (N.P. Van Wyk Louw) het voorrang geniet. In die werk van die Veertigers, veral in dié van D.J. Opperman, is die blik verruim om ook die klipperige Afrika-landskap te beskou en te beskryf. Peter Blum debuteer in 1955 met Van Steenbok tot Poolsee . In hierdie bundel word daar parodiërend kommentaar op die Suid-Afrikaanse samelewing gelewer. Verstegniese eksperimentering en 'n ruim referensiekader kenmerk Blum se oeuvre en hy kan as die poësiewegbereider van die vernuwende skrywers van sestig, die sogenaamde Sestigers, gesien word.

Die publikasie van N.P. van Wyk Louw se Tristia in 1962 en ook sy essay "Vernuwing in die prosa" het 'n bepalende invloed op die letterkundige landskap gehad. Die moontlikhede van prosa wat nog nie bestaan het in Afrikaans nie, is teoreties deur Louw verken, dit is gerealiseer in die prosa van die groep met die versamelnaam, die Sestigers.

In teenstelling met die Dertigers waar dit veral op die terrein van die poësie was waar vernuwing plaasgevind het, was vernuwing in die sestigerjare veral in prosatekste merkbaar. Die Sestigers, 'n uiteenlopende groep skrywers met 'n Eksistensialistiese visie en 'n voorliefde vir vormtegniese eksperimentering as gemeenskaplike eienskappe, debuteer in die sestigerjare. 'n Verdere ooreenkoms tussen die disperate lede is die politieke bewustheid wat uit hul werk spreek - waar skrywers vroeër Afrikanernasionalisme heelhartig ondersteun het, ontstaan daar in 'n wisselende mate 'n breuk tussen die Afrikanernasionalistiese-regering en skrywers.

Van die prominenste Sestigerprosaïste is Etienne Leroux, André P. Brink en Jan Rabie. Die bekendste digters wat by hierdie groepering betrek word, is Ingrid Jonker en Breyten Breytenbach. Adam Small en Barho Smit is die vernaamse dramaturge wat in die sestigerjare debuteer.

Nie net skrywers wat tot die groep van Sestig behoort het, lewer belangwekkende werk in die periode tussen 1960 en 1976 nie, maar ook talle randfigure soos Karel Schoeman, Hennie Aucamp, Abraham de Vries en Henriette Grové. In die vroeë sewentigerjare debuteer twee van die grootste Afrikaanse digters: Antjie Krog en Wilma Stockenström.

Vir reliëf word daar ook na die Engelstalige Suid-Afrikaanse letterkunde verwys. In hierdie letterkundige sisteem is blanke hegemonie ook gekritiseer. Dit is af te lees in die teskte van skrywers soos Ruth First, Nadine Gordimer en Es'kia Mphahlele

Historiese agtergrond

Die Sestigers is nie net deur die Wes-Europese denkklimaat beïnvloed nie, maar hulle het ook gereageer op 'n maatskappy wat al hoe meer sigself geïsoleer het en deur die internasionale gemeenskap geïsoleer is. Die tydperk van 1960 tot 1976 kan gesien word as die konsolidasie van blanke hegemonie en toenemende swart verset. Die tydperk word omraam deur die Sharpeville-menseslagting in Maart 1960 en die Soweto-skoolonluste in Junie 1976. In 1960 vind 'n referendum plaas oor Republiekwording. Die Afrikanernasionalistiese ideaal word verwerklik en Suid-Afrika word 'n Republiek in 1961. Die Sharpeville-slagting waartydens die polisie 69 mense dood, lei tot buitelandse verontwaardiging en verskerpte belangstelling in en kritiek op die Suid-Afrikaanse Apartheidspolitiek. Dit lei ook tot die afkondiging van 'n noodtoestand en die verbod op die Pan African Congress en African National Congress deur die regering.

Die Britse premier, Harold Macmillan lewer die "Winds of change"-toespraak in 1960 in die Suid-Afrika-parlement waarin hy 'n swart meerderheidsregering as 'n noodwendigheid voorgehou het. In sy reaksie het die Suid-Afrikaanse eerste-minister, H.F. Verwoerd, aangevoer dat Suid-Afrika 'n "true white state" sou bly. In 1961 het die leier van die ANC, Albert Luthuli, die Nobelprys vir vrede ontvang - geen melding daarvan is gemaak deur die staatsbeheerde openbare uitsender (die SAUK, nou die SABC) nie. In 1963 vind die Rivonia-verhoor plaas waartydens talle ANC-leiers, ondermeer Nelson Mandela, lewenslange tronkstraf opgelë word vir hoogverraad en sabotasie.

Die sestigerjare was 'n tydperk van gedwonge verskuiwings. Ongeveer drie en 'n half miljoen mense is verskuif na ander woonbuurte. In 1966 is Distrik Ses, 'n multikulturele woonbuurt in Kaapstad, tot "blanke" gebied verklaar. Distrik Ses funksioneer as 'n kulturele ikoon van veral bruin Afrikaanssprekendes en die bemoeienis met die optekening van geskiedenis wat in die Apartheidstydperk verswyg is, kan gesien word in die Distrik-Ses museum.

In 1966 is die eersteminister, H.F. Verwoerd, in die parlement in Kaapstad deur 'n hofbode, Dimitri Tsafendas, vermoor. Henk van Woerden se Een mond vol glas (2000) deur die digter Antjie Krog in Afrikaans vertaal as Domein van glas handel oor die lewe van Tsafendas.

Die sestiger en sewentigerjare was 'n tydperk van ekonomiese voorspoed in Suid-Afrika en die (blanke) middelklas gedy.


Bloubergstrand, digby Kaapstad
Foto: David Goldblatt

Letterkunde van 1960 tot 1976

N.P. van Wyk Louw - Tristia en die moontlikheid van vernuwing in die prosa

In 1962 publiseer N.P.Van Wyk Louw Tristia - 'n bundel wat klassieke status in die Afrikaanse letterkunde verwerf. Dit is die tweede bundel van die tweede periode van Louw se oeuvre, beginnende met Nuwe Verse (1954) en volg op 'n agtjaarlange verblyf in Amsterdam waar hy by die Universiteit van Amsterdam die leerstoel van professor van Afrikaanse letterkunde en kultuur bekleë het. Tristia staan in die teken van 'n buitelandse verblyf - die titel verwys na die gelyknamige bundel wat Ovidius tydens sy ballingskap geskryf het. Die gedigte sluit aan by dié van ander moderniste soos Nijhoff en die sinkretiese wêreldbeskouing in die gedig "Groot Ode" is vergelykbaar met dié van T.S. Eliot in The waste land. waar oënskynlik diskrepante sienings en elemente tot 'n geheel saamgesnoer en geïntegreer word.

N.P. van Wyk Louw het in 1966 die gramskap van die eerste minister, H.F. Verwoerd op die hals gehaal met die drama Die pluimsaad waai vêr wat tydens die Republiekviering van 1966 op die planke gebring is en waarin die vraag herhaaldelik gestel word: "Wat is 'n volk?". Verwoerd voer aan dat die voortdurende kritiese ingesteldheid oor die betekenis van die woord "volk" anti-nasionalisties is. Van Wyk Louw se polities-maatskaplike denke kan opgesom word deur die titels van gebundelde essays Lojale verset (1939) en Liberale Nasionalisme (1958). Hy is 'n Nasionalis en sien Afrikaners as voortsetters van die Dietse tradsie in Afrika, maar ook krities oor die Groot Projek van Apartheid en Afsonderlike Ontwikkeling.

Louw se Vernuwing in die prosa (1961) is 'n uiteensetting van die moontlikhede wat prosa kan verken - 'n beskrywing van die verwagte prosa wat die "gemoedelike lokale realisme" van Van Bruggen, Malherbe en Van den Heever sou oortref en wat nog nie in Afrikaans bestaan het nie. Hierdie essay het die weg voorberei vir die prosa van Sestig.

In 1956 verskyn die bundel wat die "gemoedelike lokale realisme" oortref:
Jan Rabie (geb.1920) se 21, een en twintig verhale en ook die simboliese mondigwording van Afrikaanse prosa. In Rabie se verhale kom die Franse eksistensialisme aan die bod, ook 'n groter bemoeienis met die maatskappy en die opponering van Apartheid.

Op die vraag of die Sestiger-tekste voldoende opponering van blanke hegemonie was, is later ontkennend deur
André P. Brink (geb. 1935) geantwoord. In die essay "Tussen sestig en sewentig" skryf hy oor die Sestigers:


Brink se Aspekte van die nuwe prosa (1967) kan as die handves van die Sestigers gesien word. Die "ontginning van alle aspekte van die romanstruktuur en die hantering van tyd as 'n aktiewe struktuurfaktor" wat hy as die belangrikste kenmerke van die Sestigerprosa sien, is duidelik af te lees in sy romans, ondermeer, Lobola vir die lewe (1962), Die ambassadeur (1963) en Kennis van die aand (1973). Laasgenoemde teks was ook die eerste Afrikaanse teks wat ingevolge die Wet op Verbode Publikasies verbied is, 'n aangeleentheid wat in die pagina oor die literatuur van ná 1976 verder bespreek sal word.

Brink lewer 'n enorme bydrae tot die Afrikaanse (en Suid-Afrikaanse) letterkunde deur romans, reisverhale, dramas, en vertalings (van ondermeer Cervantes en Nina Berberova). Hy oefen ook 'n groot invloed op die Afrikaanse literêre gesprek uit deur literêre kritiek wat gedurende die sewentiger-en tagtigerjare in die grootste Sondagkoerant, Rapport, verskyn. Brink is die samesteller van die Groot Verseboek 2000, 'n voortsetting van Opperman se standaard kanoniserende werk van Afrikaanse poësie.

In Brink se meer onlangse romans, soos Duiwelskloof (1998), maak hy van die magiese en sprokiesagtige gebruik om die Suid-Afrikaanse realiteit en geskiedenis te skets en sluit aan by magies realistiese tekste van ondermeer Gabriel Garcia Marquez en Mario Varga LLosa.

'n Polemiek het in 1962 uitgebars oor die toekenning van die Hertzogprys aan Etienne Leroux (1922-1989) vir Sewe dae by die Silbersteins wat in 'n hewige briefwisseling in die media as "pornografies en immoreel" deur sommige lesers (en talle nie-lesers) beskryf is.

Leroux se werk is sterk beïnvloed deur Carel Gustav Jung en teorieë rakende argetipiese patrone, soos individuasie, die wyse ou man, die soeke na die anima en animus. Leroux se tekste is skerp satiries - mitologieë wat sentraal in die nasionale identiteit van die Afrikaner staan, word voortdurend herondersoek, soos byvoorbeeld die plaas (in Sewe dae by die Silbersteins en die Suid-Afrikaanse Oorlog in Magersfontein o Magersfontein (1977). Magersfontein o Magersfontein is met die Hertzogprys [2]. bekroon terwyl dit verban was. Die breuk tussen die regering en die rolspelers in die literêre sisteem kan duidelik uit hierdie voorval afgelees word en sal verder bespreek word in die webpagina oor die letterkunde van ná 1976. Leroux se invloed, tematies en stilisties, is waarneembaar in eietydse tekste soos Lettie Viljoen se Karolina Ferreira (1994) en Landskap met vroue en slang (1997) [3].

Die poësie van die Sestigers

Peter Blum (1925-1990) se klein maar invloedryke oeuvre bestaan uit Steenbok tot poolsee (1955) en Enklaves van die lig (1958). Deur tegniese eksperimentering, sosiale betrokkenheid, 'n breë verwysingsraamwerk en die aanwending van intertekstualiteit, word hy as die wegbereider van die digters van Sestig gesien.

Die digter, prosaïs, aktivis en skilder, Breyten Breytenbach (geb. 1939) is in Frankryk woonagtig en debuteer in 1964 as digter met Die ysterkoei moet sweet en ook in dieselfde jaar as prosaïs met 'n bundel surrealistiese verhale Katastrofes.

Breytenbach is beïnvloed deur die Franse surrealiste, soos Paul Eluárd en die Nederlandse Vijftigers, Karel Appel en Lucebert. Sy skeppende werk toon ook die invloed van die Zen Boedhisme.

Breytenbach as hoë openbare profiel het ook 'n beduidende invloed op die resepsie van sy tekste soos die letterkundige Francis Galloway in haar studie Breyten Breytenbach as openbare figuur aantoon. In die wegpagina oor die literatuur van na 1976 word sy verhoor, die gevangeskap en die invloed wat dit op die Suid-Afrikaanse literêre maatskappy gehad het, onder die loep geneem.

'n Belangrike digter en kultusfiguur in die Afrikaanse letterkunde is Ingrid Jonker (1933-1965), hiervan getuig die groot hoeveelheid gedigte wat haar as onderwerp het, byvoorbeeld Johann de Lange se "Ontvlugting" wat in 'n intertekstuele gesprek met die gelyknamige Jonker-teks tree. Sedert 1994 is daar ook hernude belangstelling in haar werk - haar gedig "Die kind wat doodgeskiet is deur soldate by Nyanga" is by die opening van die eerste demokratiesverkose parlement deur president Mandela voorgelees. Ingrid Jonker debuteer in 1956 met Ontvlugting. Haar poëtiese deurbraak is Rook en oker(1963). Die invloed van Eluárd en die Vijftigers is, soos by Breytenbach aantoonbaar in liriese ritmiese vrye vers met assosiatiewe beelde. In 1966 word die bundel Kantelson postuum gepubliseer

Ingrid Jonker pleeg selfmoord in Junie 1965 deur die see in te loop. Die amper profetiese reëls uit die titelgedig van haar debuutbundel "my lyk lê uitgespoel in wier en gras/ op al die plekke waar ons eenmaal was." dra tot haar mitologisering by, asook as die stormagtige (en openbare) liefdesverhoudings met André P. Brink en die Engelse Suid-Afrikaanse skrywer, Jack Cope.
'n Bloemlesing en lewensbeskrywing van Ingrid Jonker deur Gerrit Komrij en Henk van Woerden het in 2000 verskyn met die titel Ik herhaal je.

Adam Small (geb 1936) se werk is ook opgeneem in Windroos, die versamelbundel van die Sestigers. Small se eerste bundel in Kaapse-Afrikaans Kitaar my kruis word in 1961 gepubliseer. In hierdie bundel en in sy ander werk soos Sê Sjibbolet word met 'n skerp satiriese inslag kritiek gelewer op die Suid-Afrikaanse maatskappy. In 1965 word die drama Kanna hy kô hystoe gepubliseer wat deur die letterkundige, Fanie Olivier, bestempel word as "die eerste werklik geslaagde epiese drama in Afrikaans". Small se invloed strek oor verskillende periodes en die gebruik van Kaapse-Afrikaans en satire kan ook in die werk van die 'Struggle'-digters van ná 1976 gesien word, soos in die poësie van Patrick Peterson en Clinton du Plessis. Kliek hier vir meer inligting oor Adam Small.

Bartho Smit (1924-1986) het gedurende 1952 tot 1957 in Europa gebly. Sy dramas toon ook die invloed van die Wes-Europese denkklimaat en hy was herhaaldelik die slagoffer van owerheidsensuur en sensuur deur teaterinstasnies wat sy tekste onvanpas gevind het om op te voer. Tekste soos Putsonderwater en Die verminktes is eers suksesvol in die buiteland op die planke gebring. Herhaaldelik is die uitvoering van opdragwerke ook gestaak soos Bacchus in die Boland. Smit is deur kollegas as 'n leier en 'n profeet gesien en sy vernuwende invloed was nie net tematies deur die eerste eksistensialistiese dramas in Afrikaans nie, maar ook toneelmatig soos byvoorbeeld die deurbreking van die eenheid van tyd en plek in die drama Moeder Hanna (1955)

Randfigure wat in die sestigerjare debuteer

Nie net die lede van die groep van Sestig het belangwekkende tekste gedurende hierdie periode gepubliseer nie.
Karel Schoeman (geb.1939) debuteer in 1965 met 'n Lug vol helder wolke. Sy werk vertoon nie die stilistiese eksperimentering van sy tydgenote nie en ook nie die verskraling van tematiek waarvan hulle beskuldig is nie. Schoeman word tot die handvol waarlik groot Afrikaanse (en Suid-Afrikaanse) romansiers gereken en van sy belangrikste prosawerke is Op 'n eiland(1971), Na die geliefde land (1972), 'n Ander land (1984) en die 'Stemme'-trilogie: Hierdie lewe (1993), Die uur van die Engel (1995) en Verliesfontein(1998). Die verhouding Nederland en Suid-Afrika kom ook in sy werk aan die bod soos byvoorbeeld in die onlangs verskene Stamland (2000), 'n verslag van 'n Nederlandse reis.

Die histiografiese bemoeienis wat uit Schoeman se werk spreek en die problematisering van geskiedskrywing en fiksie vind neerslag in 'n roman soos Verkenning(1998) waarin daar in gesprek getree word met die koloniale reisverslae van ondermeer Lichtenstein. Verkenning is 'n uiters boeiende teks waarin die verhouding tussen kolonie en koloniale moondheid diepgaande verken word. Schoeman is ook 'n produktiewe geskiedkundige navorser en ook die biograaf van Susanna Smit en Olive Schreiner
[3].

Hennie Aucamp (geb. 1934) is ook 'n randfiguur wat gedurende die sestigerjare debuteer. Hy is een van die belangrikste Afrikaanse kortverhaalskrywers en 'n voortsetter van die dekadentiese stroming in die Afrikaanse letterkunde wat ontstaan by C.Louis Leipoldt.

Aucamp publiseer ook kabarettekste, poësie, literêre kritiek en dagboeke. Hy het 'n bepalende invloed op die Afrikaanse literêre sisteem en ook op die gay-subsisteem. Skrywers soos Koos Prinsloo en Johann de Lange wat gedurende die periode
ná 1976 debuteer en die gaysdiskoers binne die Afrikaanse letterkunde prominent gemaak het, toon hul skatpligtigheid aan Aucamp deur in 'n intertekstuele gesprek met sy werk (en ook met hom) te tree: die omslag van Johann de Lange se eerste versameling prosa Vreemder as fiksie(1995) bestaan uit 'n superponering van die beelde van die gesigte van De Lange, Koos Prinsloo en Aucamp.

Aucamp, Abraham de Vries en die Sestiger, Chris Barnard, het die kortverhaalgenre in die Afrikaanse letterkunde prominent gemaak. Dit, en ook die kortkortverhaal, is belangrike genres in die Afrikaanse litererê sisteem. Abraham de Vries (geb. 1937) het die Reina Prinsen-Geerligsprys in 1962 ontvang vir sy eerste drie bundels en het reeds dertien bundels kortverhale gepubliseer. Hy is die samesteller van die bekendste bloemlesing van Afrikaanse kortverhale, Die Afrikaanse kortverhaalboek, hersien in 1996 as Eeu. Honderd jaar van Afrikaanse kortverhale .

Henriette Grové (geb 1922) se bydrae tot die Afrikaanse letterkunde omvat bekroonde kortverhale, romans en dramas. Wat gemeenskaplik aan haar werk is, is tematiese samehang (waarheid en die leuen, onvolkomenheid, die vervlietendheid van tyd) en geslaagde stilistiese eksperimentering. In 1966 verskyn die kortverhaalbundel Jaarringe waar die aanwending van kindervertellers veral die aandag trek. Die Kêrel van die Pêrel of Anatomie van 'n leuenaar (1983) en In die kamer was 'n kas (1989) is indrukwekkende postmodernisitese tekste waarin die verhouding tussen waarheid en leuen deurtastend ondersoek word. Grové se tekste handel eerstens oor menslike dilemmas, die politiek speel nouliks 'n rol, dit is dus te verstane dat Grové 'n buitestaanderfiguur in die Afrikaanse letterkunde van die Sestiger-en sewentigerjare.

Die poësiedebutante van 1970

In 1970 debuteer twee van die belangrikste Afrikaanse digters, die agttienjarige
Antjie Krog met Dogter van Jefta en Wilma Stockenström met Vir die bysiende leser.

Antjie Krog (geb.1952)

Krog se oeuvre is tekenend van 'n sterk maatskaplike bewussyn, 'n intense liggaamlikheid en 'n feministiese betrokkenheid. "en ek skryf omdat ek woedend is" is een van haar bekendste digreëls - die woede is toe te skryf aan 'n onredelike (patriargale) maatskaplike opset en verbete pogings om balans te vind as vrou, minnaar, moeder, burger én digter. Krog het reeds agt digbundels gepubliseer waarvan Otters in bronslaai (1981) Jerusalemgangers (1985), Lady Anne (1989) waarvoor sy die belangrike Hertzogprys ontvang en Gedigte 1989-1995 (1995) die belangrikste is. In 2000 het haar nuwe bundel Kleur kom nie alleen nie, verskyn. 'n Keur uit haar gedigte is deur Robert Dorsman in Nederlands vertaal en gebundel onder die titel Om vry te kan asemhaal (Atlas, 1999).

Antjie Krog was ook 'n verslaggewer van die SABC (die Nasionale Uitsaaidiens) by die Suid-Afrikaanse Waarheids-en versoeningskommisie (die WVK)
[5]. Haar ondervindinge boekstaaf sy in Country of my skull (1998), in Nederlands vertaal as De kleur van je hart (2000), ' n aangrypende teks waarin die belewing van die turbulente Suid-Afrikaanse geskiedenis deur Krog die joernalis én digter, weergegee word.

'n Essay van Antjie Krog warin sy 'n meer inklusiewe verhaal oor die Suid-Afrikaanse Oorlog bepleit kan hier gevind word.
'n Heel interessante bespreking van Lady Anne deur Louise Viljoen kan hier gevind word.
Gedigte van Antjie Krog is hier te lese.
Artikels deur Antjie Krog oor die Suid-Afrikaanse Waarheids-en Versoeningskomissie kan hier gevind word.

Die verhouding met die Afrika-landskap word deur (om Elisabeth Eybers aan te haal) "die onoortroffe Wilma Stockenström" verken. Die gedigte oor die natuur is onromanties, onsentimenteel. Die paleontologie en ander natuurwetenskaplike vakgebiede word ook betrek.

Die toon van Stockenström (geb. 1933) se gedigte is onbewoë, soms wrang ironies en spottend - enkele versreëls uit die gedig 'Ecce homo' ter illustrasie: "Nee! Drama wil hoog reik!/ Daar staan hy nou met sy weekdele bloot,/die mens, die sot, die groot toneelspeler."

Stockenström se oeuvre bestaan uit sewe digbundels, vyf romans en 'n drama. Sy het twee keer die Hertzogprys verower, in 1977 vir die digbundel Van vergetelheid en glans en vir die roman Abjater wat so lag in 1992.

Die roman Die kremetartekspedisie (1981) (vertaal in Nederlands as Expeditie naar de boabab) is in sewe tale vertaal en is met die die Italiaanse Crinzane Gavore-prys bekroon. Dit is 'n poëtiese kragtoer wat handel oor die slaaf Levebre, se verblyf in 'n kremetartboom (boabab) wanneer haar eienaar deur 'n krokodil gevang word tydens 'n reis na die binneland. Die ekspedisie na die kern van die self en die boom as vroulike ruimte word indringend verken. Hierdie teks is 'n waardevolle bydrae tot post-koloniale feministiese Afrikaanse letterkunde.

Guus Middag beskryf Stockenström se gedigte as szymborskiaans. Die menslikheid, universaliteit en onbewoënheid van haar poësie is vergelykbaar met die poësie van die groot Poolse digter.

Biografiese aantekeninge oor Stockenström deur Robert Dorsman kan
hier gevind word.

Engelstalige Suid-Afrikaanse letterkunde

Die protes teen hegemoniese blanke heerskappy is ook in tekste van ander sisteme van die Suid-Afrikaanse letterkunde af te lees.

Tydens die sestigerjare het 'n aktiewe groep swart skrywers ondermeer rondom die tydskrif Drum versamel. Drum het ook ikoniese status in die Suid-Afrikaanse samelewing, waarvan die uiters boeiende foto's uit die Drum-argiewe getuig. Drum was 'n weerspieëling van die vitale townshipkultuur wat deur gedwonge verskuiwing in die Apartheidstydperk vernietig is. Down Second avenue deur Es'kia Mpahlele - 'n teks wat handel oor Marabastad, het in 1959 verskyn, en hierin is gedwonge verskuiwings sterk gekritiseer.

Ruth First, aktivis, akademikus en biograaf van Olive Schreiner, is in 1982 deur die "Burgerlike Samewerkingsbureau" (die Apartheidsregering se polisiemag) vermoor in 'n briefbomaanval. Sy was getroud met die leier van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, Joe Slovo, en publiseer in 1965 117 days: an account of confinement and interrogation under the South African 90-days detention law waarin die gevangesetting sonder 'n verhoor ingevolge die Noodtoestandwetgewing aan die bod kom.

Die Nobelpryswenner, Nadine Gordimer se humanisties, liberale bemoeienisse kan in The Conservationist van 1974 gesien word. Hierdie teks is ook 'n anti-pastorale
plaasroman. Die lyk van die swart plaaswerker dryf die heeltyd na bo, die subaltern kan nie verder verswyg word nie.
Meer inligting oor Nadine Gordimer kan hier gevind word.

Gevolgtrekking

Die tydperk vanaf 1960 tot 1976 kan gesien word as die konsolidasie van Afrikanermag. Hegemoniese Afrikanermag is ook meer aan kritiek onderwerp deur skrywers wat in 'n internasionale intellektuele dampkring beweeg het. 'n Breuk tussen die skrywers aan die een kant en die politici en "die volk" aan die ander kant, het in die sestigerjare ontstaan. Die Sestigers het onder die invloed van die eksistensialisme en die nouveau roman tegniese vernuwing op die prosagebied gebring. Die tekste van die Sestigers was nie populisties nie. Talle ander belangrike skrywers wat nie tot die groep van sestig gereken word nie, het in die sestiger en vroeg sewentigerjare gedebuteer. Die periode ná 1976, ingelei deur die Soweto-skoolonluste in Junie, word gekenmerk deur wat André Brink "Literatuur in die Strydperk" noem.

Eindnotas

[1] Die letterkundige D.R.Roodt voer aan dat die Sestigers naïwe na-apers van die Wes-Europese Moderniste was wat nog steeds verankerd was in Afrikaanse sosiale en literêre tradisies. Ondanks die kritiek op die maatskaplike (ir)relevansie van die Sestigers, is dit duidelik dat die Sestigers Afrikanerhegemonie teëgestaan het en dat hulle 'n tegnies-vernuwende bydrae tot die Afrikaanse letterkunde gelewer het.

[2] Die Hertzogprys is die belangrikste letterkundige prys vir Afrikaanse letterkunde. Dit word deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns toegeken. 'n Lys van vorige wenners asook van wenners van ander Suid-Afrikaanse Akademie-Pryse sedert 1960.

[3] Ingrid Winterbach (pseud. Lettie Viljoen) maak haar buiging in die Afrikaanse letterkunde in Leroux se 1844 (1967) - die korrespondensie van 'n 44-jarige skrywer en die agttienjarige 'mejuffrou X' wat gebasseer is op die briefwisseling van Leroux en Winterbach.

[4] Sussan Smit was getroud met die trekleier Abraham Smit en sy is veral bekend vir haar uitspraak dat die die Voortrekkervroue kaalvoet oor die Drakensberge sou trek om van Britse oorheersing te ontkom. Antjie Krog het ook 'n gedigtereeks oor Susanna Smit geskryf wat in Otters in bronslaai (1981) opgeneem is. Meer inligting oor Olive Schreiner kan gevind word op die pagina oor die ontstaansgeskiedenis van die Afrikaanse letterkunde.

[5] Die Waarheid-en Versoeningskommissie is na die Apartheidsperiode ingestel om ondersoek in te stel na menseregteskendings. Slagoffers van geweld van die Apartheidsregering en die Bevrydingsorganisasies het hulle verhale vertel; oortreders kon vir amnestie aansoek doen. Die WVK was instrumenteel in die verkenning van die belewing van Apartheid van (gewone) mense - die sogenaamde voices from below-benadering. Die WVK en die invloed daarvan op die Afrikaanse word bespreek by die pagina oor die Literatuur van ná 1990.