Verslag van de Werkgroep Zeventiende Eeuw over het jaar 2010

De Werkgroep Zeventiende Eeuw werd in 1985 opgericht. In het jaar 2010 was het bestuur als volgt samengesteld:
Maarten Prak – voorzitter
Ton van Strien – penningmeester
Jo Spaans – lid
Huigen Leeflang – lid
Mirjam de Baar – lid
en Els Stronks – secretaris.

De Werkgroep telt rond de 500 leden. In 2010 is het ledental licht toegenomen. Eens per jaar houdt de Werkgroep een interdisciplinair congres; er wordt naar gestreefd deze congressen met enige afwisseling in Nederland en Vlaanderen te laten organiseren. Ook wordt afwisseling beoogd van een- en meerdaagse congressen.

Op zaterdag 28 augustus 2010 organiseerde de Werkgroep in het Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam het congres ‘Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw’. Het congres werd bezocht door zo’n 100 mensen, en had na een plenaire lezing steeds twee parallelsessies. De congrescommissie, met Johan Koppenol, Nina Geerdink, Ton van Strien (VU), Marco van Leeuwen (UU/IISG) en Inge Broekman (UvA) had Maarten Prak verzocht een inleiding te verzorgen, met daarin de resultaten die tot nu toe in onderzoek over dit onderwerp naar voren zijn gekomen. De parallelsessies waren thematisch ingedeeld: Praktische kennis, Priesters en Predikanten, Carrière in zaken, Patronage, Kunstenaarscarrières, Kunstenaars op zoek naar status.

Er waren lezingen van Janneke Tump, ‘Circulatie van technische kennis in Holland tussen 1400 en 1720’; Joanna Skrobut, ‘Vroedvrouwen en hun functie’; Eric Jorink, ‘De wetenschappelijke carrière van Swammerdam’; Gian Ackermans, ‘Priestercarrières in de Hollandse Zending’; Jeroen Jansen/Thijs van Heelsbergen, ‘Van uurwerkmaker tot predikant: Brandt’; David van der Linden, ‘Preken in ballingschap’; Claartje Rasterhoff, ‘Carrière en concurrentie in de Hollandse boekhandel’; Djoeke van Netten, ‘Een boek als carrièrekrik: Willem Janz Blaeu’; Els Kloek, ‘Loopbaan, carrière en levensloop van vrouwen in de Gouden Eeuw’; Frans Blom/Sophie Reinders, ‘Vondel, Vergilius en patronage’; Nina Geerdink, ‘Jan Vos als dichter en glazenmaker’; Henk van Nierop, ‘De affaire Romeyn de Hooghe’; Piet Bakker, ‘Kunstschilders in Leiden en de crisis op de kunstmarkt’; Erna Kok, ‘De succesvolle loopbanen van Flinck en Bol’; Harm Nijboer, ‘Amsterdamse schilders: factoren van succes en falen’; Marion Boers, ‘Kunstenaars en de markt in Haarlem: Hendrick Corneliszn Vroom’; Priscilla Valkeneers, ‘De adellijke ambities van Justus van Egmont’ en Ineke Steevens, ‘Migratie en jobmobiliteit’. De lezingen werden steeds gevolgd door discussies met de zaal.

Een deel van de congreslezingen wordt als te doen gebruikelijk opgenomen in het tijdschrift van de Werkgroep, De zeventiende eeuw, dat twee keer per jaar verschijnt. De tijdschriftredactie bestond in 2010 uit: M. de Baar, F. Blom, O. van Marion, J. De Landtsheer en K. De Clippel, M. van Groesen en F. Dietz (redactie-secretaris). De oude jaargangen van het tijdschrift zijn het afgelopen jaar door de DNBL gedigitaliseerd (zie www.dbnl.org). Om nieuwe jaargangen online te kunnen publiceren, is bij NWO een aanvraag ingediend in het kader van Open Access gelden (ingediend door M. Prak en E. Stronks, namens Verloren, de redactie, de DBNL, en Igitur). De uitslag van de beoordeling is positief, en er zal vanaf januari 2012 een Open Access variant van het tijdschrift gaan bestaan.

De jaarlijkse ledenvergadering werd eveneens op 28 augustus gehouden. De toekomstige congressen werden onder de loep genomen. In 2011 wordt het congres in Gent gehouden, met als titel ‘De grenzen van de Gouden Eeuw’. De congrescommissie bestaat uit: Anne-Laure van Bruaene, Koenraad Jonckheere, Mike Keirsbilck, Samuel Mareel, Jürgen Pieters, Julie Rogiest, Steven Vanden Broecke en Maarten Van Dyck (allen Universiteit Gent). In Gent zal de naleving van de Gouden Eeuw in latere eeuwen centraal staan. De Call for Papers voor dit congres is inmiddels verspreid, inzendingen zijn mogelijk tot begin april 2011. In 2012 zal het volgende congres in Leiden plaatsvinden, en de aanloop tot de Gouden Eeuw en de naleving van de middeleeuwen in de zeventiende eeuw als onderwerp hebben.

Daarnaast is er het afgelopen jaren met verschillende partijen (Huygens Instituut, uitgeverijen als AUP en Verloren, onderzoekers) overleg voortgezet over de opzet van een Internet portal. De inrichting van dit portal zal niet voor najaar 2012 een aanvang nemen.

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Werkgroep Zeventiende Eeuw verzocht het middagprogramma van haar jaarvergadering op 28 mei te verzorgen, en daartoe heeft het bestuur van de Werkgroep drie leden bereid gevonden. Zij zullen allen een specifiek aspect van de Werkgroep belichten: Ton van Strien vertelt over de geschiedenis van de Werkgroep en de relatie tot de neerlandistiek, Filip Vermeylen over de kunsthandel tussen Noord- en Zuid-Nederland om het Nederlands-Vlaams karakter van de Werkgroep te benadrukken en Arjen Dijkstra over zeventiende-eeuwse wiskundige boeken om het interdisciplinaire karakter van de Werkgroep toe te lichten.
 

Els Stronks (secretaris)