Utrecht Universiteit Faculty of Arts home education research international staff news games contact us

Beroepsperspectieven


Wie binnen een Letterenstudie kiest voor Vrouwenstudies, kiest geen eenvoudige specialisatie. Een afgestudeerde moet maatschappelijke en wetenschappelijke problemen zelfstandig kunnen analyseren met behulp van binnen Vrouwenstudies ontwikkelde concepten.

De specialisatie Vrouwenstudies is veelzijdig: de laatste film, je eigen grootmoeder, de nieuwste wetenschappelijke ontdekking, je favoriete roman, en alle vooroordelen over vrouwen en mannen kunnen een plaats in je programma hebben. Je leert over vrouwen maar ook over mannen, je leert over wetenschap maar ook over politiek, je leert over macht maar ook over verbeelding, je leert over sekse maar ook over etniciteit en klasse.

Door de combinatie van wetenschappelijke en maatschappij-gerichte inhoud zijn beroepsperspectieven in de volgende sectoren reŽel: Onderwijs of andere vormen van educatie: bibliotheken, musea, archieven, scholing en training in overheids- en particuliere organisaties. Uitgeverijen. Kritische journalistiek. Kunstkritiek (literatuur, beeldende kunst of filmkritiek). Radiowerk. Research voor progressieve culturele programmaís. Publicistiek. Internet communicatie. Redactiewerk (digitaal en gedrukt). Beleidsfuncties in de culturele sfeer (emancipatiebeleid binnen culturele of educatieve instellingen, instellingen die zich (lokaal, nationaal of internationaal) richten op emancipatie en multiculturaliteit. Wetenschappelijk onderzoek binnen de universiteit of ten bate van maatschappelijke organisaties. Voorlichting en PR, functies die te maken hebben met beeldvorming en sekse-specieke en interculturele communicatie.

Aan het eind van haar/zijn specialisatie Vrouwenstudies beschikt een student over de volgende kennis en vaardigheden: zij/hij
 • kent de belangrijkste themaís en theorieŽn, methoden en probleemstellingen van Vrouwenstudies in het algemeen en van Vrouwenstudies op het gebied van de taal-, kunst-literatuur- en geschiedwetenschap in het bijzonder,
 • heeft kennis van de in heden en verleden door verschillende vrouwen ontwikkelde culturele tradities en praktijken,
 • kent bijdragen van vrouwen aan diverse culturele tradities
 • heeft inzicht in wetenschappelijke discussies over de betekenis van 2. a en b,
 • heeft zich in ťťn of meer van de letterendisciplines verdiept, kent binnen dit vak de voornaamste themaís en theorieŽn van Vrouwenstudies en heeft inzicht in wetenschappelijke implicaties hiervan,
 • kan zelfstandig onderzoek verrichten binnen een letterendiscipline en daarbij gebruik maken van binnen Vrouwenstudies ontwikkelde theorieŽn,
 • kent de interdisciplinaire aspecten van Vrouwenstudies en weet die op een onderwerp toe te passen,
 • kent het (historische, politieke en wetenschappelijke) verband tussen feminisme (als maatschappelijke beweging) en Vrouwenstudies (als academische praktijk) en kan met de mogelijkheden en beperkingen die dit verband oplevert zelfstandig omgaan.
Bij deze eindtermen horen een aantal specifieke vaardigheden waarover elke Vrouwenstudiesspecialist dient te beschikken. Een afgestudeerde:
 • beschikt over de bibliografische vaardigheden om nieuwe ontwikkelingen op het terrein van vrouwenstudies bij te houden,
 • kan een cultureel verschijnsel analyseren met behulp van binnen Vrouwenstudies gebruikte concepten en kan daarvan schriftelijk, mondeling en met behulp van digitale informatie en communicatie technologie hiervan verslag uitbrengen,
 • kan de vakliteratuur van een discipline bijhouden, en kan zowel de betekenis van nieuwe ontwikkelingen binnen een vak voor Vrouwenstudies, als de implicaties van Vrouwenstudies voor dat wetenschapsgebied, mondeling en schriftelijk kritisch analyseren.
 • kan zelfstandig en in groepsverband onderzoek doen, daarbij feiten en Vrouwenstudies-theorieŽn met elkaar in verband brengen en daarover een leesbaar verslag schrijven,
 • kan zowel de interdisciplinaire implicaties van een onderzoek naar ťťn thema onder woorden brengen, als de grenzen van een (letteren-) discipline kritisch beoordelen,
 • kan de buiten-wetenschappelijke implicaties van Vrouwenstudies beoordelen en de bevindingen schriftelijk formuleren.
Een belangrijke vaardigheid is tenslotte:
het kunnen toepassen van resultaten en inzichten van Vrouwenstudies in de praktijk van een beroepssituatie. Dit kan het beste in een stage.

©All rights reserved by Utrecht University Department of Women's Studies, October 2003