Samenvatting

Hendrik  <S> , geboren omstreeks 1570

Kinderen
Alhoewel er sprake is van zowel Jan Hendrix Veuger als Geert Hendrix Veuger, wordt ook gemeld dat ze swaegers zijn (zie bij Jan). Dit duidt erop dat ze niet beiden biologische zonen van Hendrik zijn. Het kan zijn dat een van de twee bijvoorbeeld een zoon is uit een eerder huwelijk van Hendrik's vrouw, maar later zowel zijn patroniem als familienaam is gaan voeren. Omdat Jan later mede-erfgenaam is van Geert, moet er wel een nauwe familierelatie zijn.

  1. Jan Hendrix Veuger <0-1>, geb. ~1595
     
  2. Geert Hendrix Veuger <0-2>, geb. ~1595
     
Hendrik was de vader van Jan en Geert Hendrix Veuger, en zal op grond van het overlijden van zijn zoon Jan, ruwweg rond 1570 geboren zijn. Over hem weten we verder niets, behalve dat dr. J.J. Krabbe in zijn Inventaris van oude acten van de familie Krabbe te Baarlo Zwartsluis (1975) er in zijn genealogische toelichting (hier integraal beschikbaar) gewag van maakt. Hij veronderstelt namelijk dat Jan Hendrix Veuger de zoon is van Hendrick van Haeminge. Hij stelt:

"De zoon van Jan van Staphorst, Hendrick van Haeminge (II.2), genoemd naar de buurschap Hamingen bij Olde Staphorst, waar hij getuige een verpondingsregister uit 1602 woonde behartigde een deel van de zaken van de familie. Op zijn verzoek legde zijn oom Brant Hendrix in 1594 een verklaring af omtrent de schatplichtigheid van het oude Staphorst. Het regest van Joosting van de betreffende oorkonde luidt aldus. - Johan Seynen Efsynck gesubstitueerd onderschulte te Meppel Colderuene [Kolderveen] en Niieuene [Nieuwveen] oorkondt, dat Brant Hendrix op vordering van Hendrick van Haeminge c.s. getuigde, dat die van Haeminge, der Warchorst en Heszelinge c.s. aan die van Staphorst schatting hebben gegeven, "toe weten dat rechte tiendendiel een oortien ofte halve gulden int hartien hoeger", en dat die van Olderstaphorst van 't conventsgoed 6 gulden bijdroegen. -

De zoon van Hendrick van Haeminge, Jan Hendericks (II.4), trad in de voetsporen van zijn vader. In het eerste kerkboek van de Reformatorische kerk van Staphorst wordt hij genoemd onder de lidmaten te Achthoeven. Hij was getrouwd met Jantje Herms en is volgens dit kerkboek op 7 augustus 1665 overleden. Bij zijn naam staat als functie vermeld "veuger" en elders "voeger". Dit moet betrekking hebben op de inning van de rechte tienden etc., waarvan de genoemde oorkonde gewag maakt. Het laatste document van het archief van de abdij te Dikninge luidt aldus. - A.van Isselmuiden schulte in de Wijck oorkondt, dat de(ze) blaffert van 't stift Dikninge in 't gerecht aldaar door Alpher van Iselmuijden, Jan Henderijck en Lambert Engherts voor authentiek is verklaard. Op huijden den 8 Februarij anno 1631. - Men mag aannemen dat de in dit document genoemde Jan Henderijck dezelfde is als de hier genoemde. Hij kon immers de inhoud toetsen aan gegevens waarover zijn familie beschikte."

De bewijsvoering is echter flinterdun en lijkt alleen gebaseerd op het (toevallige?) voorkomen van Jan + Hendriks (Veuger) in het Staphorster lidmatenboek. Dat de naam Veuger betrekking heeft op de inning van tienden blijft taalkundig verder onverklaard. Bovendien worden verder de zonen Jan Jans Carporaal en Jorrien Jans ten tonele gevoerd. Het is natuurlijk vreemd dat de familienaam Veuger wel degelijk verder wordt gevoerd door nakomelingen maar dat die naam bij Krabbe verder niet meer genoemd wordt. Het bestaan van zowel Jan als Geert Hendrix Veuger suggereert dat deze naam ook door hun beider (stief?)vader werd gevoerd. Over Veuger wordt rond Hendrick van Haeminge echter niet over gerept. Nader onderzoek is op zijn minst gewenst.

Ondanks deze tegenwerpingen is de inleiding van Krabbe interessant door het beeld dat wordt geschetst van de oude geschiedenis van Staphorst en omgeving.