Samenvatting

Jan Veuger <I-1>, mogelijk een zoon van Jan Hendrix Veuger <0>, tr. mogelijk Grietje Jans

Op de tweede zondag van september 1676 doen Jan Jansen en sijn huijsvrouw Grietje Jans op Colderveen geloofsbelijdenis in Kolderveen (lidmatenboek Kolderveen).

Nu zijn er in 1652 en 1654 in De Stapel (gedoopt de Wijk / Staphorst) kinderen geboren met Jan Janse en Grietje Jans als ouders. Met alleen dit patroniem is het natuurlijk erg onzeker of het hier Jan Jans (Veuger) betreft. Het gehucht De Stapel ligt oostelijk van De Wijk, pal tegenover de erve de Hogenkamp aan de andere zijde van het riviertje de Reest. Over de Hogenkamp voerde Jan Hendrix Veuger tussen 1639 en 1654 een proces. Als Jan Jansen zijn zoon is, dan kan die naar Kolderveen zijn vertrokken. Maar dan blijft het wel een beetje vreemd dat hij pas in 1676 belijdenis doet, en (dus) niet genoemd wordt bij de inventarisatie van lidmaten die de dominee in 1674 bij zijn aantreden aanlegde.

Er is sprake van Aaltje Jans Veuger, Trijntje Jans Veuger, Grietje Jans Veuger en Hendrik Jans (Veuger), de laatste twee zeker afkomstig uit (de omgeving van) Staphorst. Het is eigenlijk niet goed mogelijk om deze laatste vier personen te zien als kinderen van Jan Hendrix Veuger <0>, omdat ze waarschijnlijk rond 1650 geboren zijn, terwijl de meer zekere zoon van Jan Hendrix, Geert Jansz Veuger al rond 1620 het levenslicht moet hebben gezien. Alhoewel de kinderen mogelijk rond Staphorst geboren zijn, zien we dat zowel Hendrik als Trijntje in Kolderveen trouwen.

Kinderen

 1. Aaltje Jans Veuger
   

  Er is volgens Roobaard in Hoogeveen rond 1700 sprake van Aaltje Jans Veuger. Zij zou echter ook een zuster van Jan Jansz kunnen zijn.


 2. Trijntje Jans Veuger (Voeger), geb. ~ 1650, tr. 1. Claas Jans Vos Kolderveen 14.6.1674 (ondertr. 3.5.1674; hij was weduwnaar en zo. van Jan Jans Vos en Aaltien Arents; beiden uit Kolderveen), hij overl. Kolderveen tussen 1692 en 1694, zij ondertr. 2. Jacob Peters Vou Kolderveen 30.12.1694, j.g. uit Kolderveen
   

  Vermeldingen in het lidmaten, en trouwboek van Kolderveen (1674-1704; DTB 77),  de eerste keer als Trijntien Jans de twee keer als Trijntien Jans Voeger.


  Claas Jans Vos werd 22-4-1674 benoemd tot diaken in Kolderveen (en in 1680 en 1689 nog tot ouderling, kerkeraadsboek). Eerder werd hij al in 1672 genoemd in het haardstedenregister van Kolderveen (f 2 - - ), en ook nog in 1692 (f 2 - -.)


  Ondertrouw Claas Jans Vos, weduwaar en Trijntien Jans j.d. beiden van Kolderveen


  huwelijk, 14 juni 1674


  Trijntje Jans, huisvrouw van Claes Jans Vos wordt lidmaat in Kolderveen, kerstmis 1674  Kinderen: Femmigje, ged. Kolder- en Dinxterveen 5.8.1675; Jan, ged. Kolder- en Dinxterveen 19.6.1687


 3. [Gerrit, mogelijk ged. de Stapel (de Wijk) 12.6.1652 (Gerrit, geboren te de Staepel, zo. van Jan Jansen en Grietje Jans)]
   
 4. Hendrik Jansz Veuger (Voeger) <II-3>, mogelijk ged. de Stapel (de Wijk) 12.11.1654 (Henrick, geboren te de Stapel, zo. van Jan Janse en Grietjen Jans)
   
 5. Grietje Jans Veuger (Veugart, Vijgart), geb. ~ 1655, uit Staphorst, tr. 1 Benjamin Huijsenaar, tr. 2 Albert Albers Basuijn Meppel 30.9.1696, ondertr. Amsterdam 31.8.1696, schipper, hij was wednr. Hendrickje Hendriks (Heerdinck).
   
  Op 30.9.1696 trouwen in Meppel, Albert Albers Basuijn en Grietje Jans Veugert. Hij was weduwnaar van Hendrickje Hendriks, zij wed. Benjamin Huijsenaar. Op 31.8.1696 waren ze in Amsterdam in ondertrouw gegaan: 'Albert Albersen Basuyn van Steenwijk, binnenlantsva(ar)dr, wedr Hendrikje Heerdinck, woont tot meppelt en Grietje Jans Veugart van Staphorst weduwe Benjamijn Huijsenaar op de Utrechtse straat'. Zij tekent daar als 'griete ijgart' (eerste bekende eigen vermelding van de familienaam). Een paar maanden later, op 19 december 1696, betaalt 'olde Albert Besuin van Enckhuisen, schipper' voor zijn vrouw 'Grietje Geuverts van Amsterd:'  in Meppel het burgerschap voor 4 goudguldens, wat gelijk staat aan f  5_12_0. 

  In 1683 waren Albert Albertsen en Hendrikje He(a)rmens vanuit Enkhuizen naar Meppel verhuisd (attestaties respectievelijk 30 april - uit Enkhuizen - en mei - in Meppel - ), en ze betaalden op 15 juni hun burgerschap (f  11_4_0 = twee maal 5 gulden en 12 stuivers). Dit bedrag duidt op welstand. 

  Het lijkt erop dat Grietje Jans Veuge(a)rt en Grietje Geuverts dezelfde vrouw zijn (transpositie van g en v), net zoals Hendrikje Harmens en Hendrickje Heerdinck dat zijn, terwijl ook Albert Albertsen en Albert Albers Basuijn dezelfde man zijn.

  Albert Basuijn en Hendrikje Heerdinck hadden waarschijnlijk een zoon Albert, die dan logischerwijze de Jonge Albert van Enckhuisen werd genoemd. Deze Jonge Albert was waarschijnlijk rond 1670 al in Enkhuizen geboren en in 1683 met zijn ouders meegekomen, want we lezen dat op 11 juli 1694 het kind van jonge Albert van Enckhuisen is verluid en dat 'sijn vrouken Claesen hier voor is verackoordeert soo dat se nu alle beijde en haer nacomelingen vrij sijn (f 6 _ _ )'. Het bedrag duidt erop dat er voor beiden werd betaald, dus dat ze geen van beiden via hun ouders vrijgesteld waren. De kans is groot dat dit n van de eerste kinderen was en dat het echtpaar niet lang daarvoor getrouwd was. Op 19 juni 1721 wordt de klok weer geluid, dan voor de huisvrouw van de 'ijonge Albert van Enghuijsen'; daarbij wordt verwezen naar 1694 zodat tussentijds waarschijnlijk geen leden van het gezin zijn overleden. De ijonge Albert was toen trouwens niet zo jong meer.

  Uit onderstaande overzicht zien we dat Andries Hendriks Veuger in een (stief)familierelatie stond tot Jonge Albert van Enckhuijsen. Daar wordt rond 1711 melding van gemaakt.

Een mogelijke hypothese:

    Jan
Jansz
Veuger
   

Claes Martens
Kuinder

x
Pieterjen  Albers

 

 

|              |

   

|

 
olde 
Albert Albertsen Basuijn
van Enckhuisen,
schipper
(van Steenwijk)
in 1683 verhuisd
naar Meppel
(~1640 - >1696)
x 1 < 1683
Hendrikje Harmens
Heerdinck

x 2 1696 Meppel
Grietje Jans Veuger(art)
(van Staphorst)
(wed Benjamin 
Huijsenaar, 
Amsterdam)

|

 

 

 

 

Hendrik Jans Veuger
(van Staphorst)

x 1677 Kolderveen
Marregien Andries
(van Meppel)

|
|
|
|
|
|

Albert Claesen
Kuinder

( - 1726)
(van Blokzijl)

x 1691Meppel
Stijntje Ariaans
 (van Grollo)

 

|
|
|
|
|
|

ijonge Albert
van Enckhuijsen
(~1670 - >1721)

x < 1694
   "vrouken"
    Claesen

    ( -1721)
 

   Andries
Hendriks
   Veuger

  
(~1685 -1733)

x 1712 Meppel
 

Hendrikje
Alberts Kuinder

(1694 ->1753) (van Meppel)

|

|      
  NN ( - 1694)
 

Jan Alberts 
Basuinck
x
Catharina 
Heidanus

(1702-1775)

 

 

 

Ten slotte nog over de familienaam Basuijn. Ten zuidoosten van Meppel lag in het Reestdal, oostelijk van IJhorst het erfgoed Basuijn (ook Bazuin, Basoen, Besoen, Bezoen). Het is niet ongebruikelijk dat degenen die daar geboren werden, de familienaam (van) Bezoen gingen dragen, en dat is in 1811 ook formeel gebeurd. Zie de genealogie Bezoen. Ter plekke is nog de Bezoensweg. Omdat het om een zeldzame naam gaat, is het verleidelijk om enige relatie tussen Albert Albers Basuijn en dit erfgoed, dat zo dichtbij Meppel lag, te veronderstellen.

Uit de genealogie Bezoen lezen we:
In het register van Vuurstedengeld 1682 Vollenhove worden "Op Besoen" vier schorstienen geteld.
"Eigenaar; Swarte Waters Clooster - Pachter; Jan Gaegiens 1
Eigenaar; Swarte Waters Clooster - Pachter; Warnaar Gaegiens 1 [nr 15 Hoogenkamp gen.]
Eigenaar; Scholte van de Wijck - Pachter; Harmen Geerts 1
Eigenaar; Predicant van Eijrhorst - Pachter; Harmen Coobuijs 1"
Opmerkelijk is dat in dit verband ook terzijde de Hoogenkamp wordt genoemd, het erve waarover Jan Hendrix Voeger proces voert tussen 1639 en 1754.

Overigens bestaat ten zuiden van Zuidwolde ook het buurschap Bazuin (met Bazuiner veld en Bazuiner es). De naam komt mogelijk uit "Bezum" of "Bezoen", maar in oude stukken is sprake van "Besuijden" (de buurtschap Drogt).