Nalatenschap

Na het overlijden van Henricus Veuger <VI-6>, werd door Neeltje Blaauwboer een aangifte gedaan voor de Successie:

De ondergetekende Neeltje Blaauboer weduwe van Henricus Veuger met wien zijn onder de voormalige hier te lande gevigeerd hebbende fransche burgerlijke wetgeving in gemeenschap van goederen gehuwd geweest is, komende zij ondergeteekende eerstelijk voor haarzelfve en uit hoofde krachtens het hier na te omschrijven testament van wijlen harer echtgenoot en dan nog in betrekking van moeder voogdesse van hare elke met genoemden haren echtgenoot in huwelijk verwekt allen nog minderjarige kinderen, genaamd Gerrit, Yda, Pieter, Swaantje, Daatje, Henricus, Neeltje, Jan, Maartje, Jogchum en Swaantje Veuger wonende declarante aan de Sintmaartensbrug in de Zijpe en kiezende ten deze domicilium ten kantore van den notaris Siemers in de Zijpe

Verklaart

Dat Henricus Veuger echtgenoot der ondergeteekende en vader der voornoemde elf minderjarige kinderen, op den 27sten Januarij dezes jaars aan de St.Maartensbrug in de Zijpe alwaar dezelve laatst is gedomicilieerd geweest extestamento is overleden
Dat tot de nalatenschap behoort
1e Een huis en erve staande en gelegen aan de Sintmaartensbrug in de Zijpe, groot in oppervlakte vijf roeden dertig ellen aanwezig in de sectie D nummer 437B438
2e Een perceel weidland gelegen in de gemeente St.Maarten groot 27 zeven en twintig roeden, veertig ellen in sectie B no.213

Dat de nalatenschap van den overledenen involge deszelfs testament op den vijfden december achttienhonderd acht en twintig, voor den genoemden notaris Siemers en getuigen verleden, te Schagen behoorlijk geregistreerd
is geerfd geworden bij de ondergetekende voor een vierde en bij de elf voornoemde minderjarigen te zamen voor drie vierde gedeelte.
Dat door dit overlijden geen feder commis gesolveerd ofermits t gebruik vervallen is

Zijpe den 13 maart 1847
N. Blaauboer