Namen en Cultuur         WEEK 3

 

 
dinsdag 21 februari:

Voornamen: historisch (ontstaan, vernoeming), naamwet, grondvorm en naamvariatie, motieven van naamgeving

Literatuur:

URLs:
Nederlandse voornamenbank: http://www.meertens.knaw.nl/nvb
aantal in 2010, verspreiding, populariteit vanaf 1880 tot nu, naamsverklaring

- www.meertens.knaw.nl/voornamen/ (aspecten van voornamen en voornaamgeving)
- www.voornamelijk.nl (met veel achtergrondinformatie over voornamen)
- www.vernoeming.nl (met lijsten met ongebruikelijke namen)
- namen-voornamen.startpagina.nl

statistische presentaties in andere landen:
- USA: distributie per decade van populaire voornamen vanaf 1880
- USA: verspreiding van populaire voornamen (van populaire namen, ook per jaar!)
- Frankrijk: distributie per jaar van voornamen vanaf 1900 (absoluut in huidige bevolking)
- Noorwegen: distributie per jaar van voornamen en familienamen vanaf 1880 (relatief)
- Duitsland: recente topnamen

Opdracht 4:

In het voornamenboek van vd Schaar (1964, 13e druk 1983) staat bij een grondvorm vaak een hele reeks naamvarianten met een regionaal (of internationaal) voorkomen. Je krijgt voor een naam een copie van het lemma uit vd Schaar, met per naam de nodige van die regionale varianten. Onderzoek aan de hand van de huidige verspreidingskaarten en met de populariteitsdistributie (waarbij je terug kunt gaan tot 1880!) of dat klopt. Herschrijf het lemma van vd Schaar op dit punt. Geef daarbij ook voor de onderzochte naam commentaar op wat het specifieke kenmerk is van de regionale vormen en waarom die inderdaad (of juist niet) nu nog in het door vd Schaar aangegeven gebied voorkomt (of dat ze helemaal niet meer voorkomen!). Denk eraan dat je commentaar hier gepubliceerd gaat worden, en schrijf compact (met relevante kaartje(s) / distributies erbij).

Eerdere bewerkingen:

Stuur je verslag op voor 28 februari. A.s. dinsdag houd je er ook een korte presentatie over.
 

Presentatie Voornamen (ppt)

donderdag 23 februari:

Meer over voornamen

Literatuur:

 • [tentamenstof] Bloothooft, G., van Nifterick, E. en Gerritzen, D. (2004). 'Over voornamen - hoe Nederland aan z'n voornamen komt', Het Spectrum, ISBN 90 274 8444 9 
  onderwerpen:
  - hoofdstuk 4: namen met een herkenbare betekenis
  - hoofdstuk 10: geld speelt een rol
  - hoofdstuk 11: naambijzonderheden
  - hoofdstuk 6: uiterlijk van een naam
  - hoofdstuk 7: voornamen in verandering

Voornaamgroepenanalyse, gegevenskoppeling met sociaal-econonomische indicatoren

Literatuur:

Opdracht:

Maak groepjes van drie studenten die samen een onderdeel van het gezamenlijke onderzoek gaan doen.

Dit gezamenlijk onderzoek zal gaan over de karakterisering van familienamen en de regionale verspreiding ervan. Karakterisering kan in eerste instantie in de hoofdgebieden: afstammingsnaam, eigenschapsnaam, herkomstnaam, adresnaam, beroepsnaam. Met daarbij mogelijke onderverdelingen.

Regios zijn in eerste instantie provincies, maar mogen daar ook deelgebieden van zijn. Daarbij moet ook over de gebiedsgrens heen gekeken worden, zeker als een gebied aan een buitenland grenst.

Uitgangspunt zijn de familienaamlijsten per provincie met namen in afnemende populariteit, en de familienaamlijsten van regionale familienamen (gedefinieerd als die familienamen waarvan 50% de naamdragers binnen 30 km van een centrumgemeente woont in 2007). De laatste zijn waarschijnlijk het meest interessant, want specifiek voor de regio.

We kunnen niet heel Nederland onderzoeken, en kiezen voor de noordelijke en zuidelijke uitersten: Friesland en Limburg. Voor Friesland is de hoofdraag: waarom zijn er zo weinig regionale familienamen (<5%), heeft dat een verband met veel migratie in de vorige eeuw, of met de effecten van de naamsaannamen in en na 1811 (welke Friese familienamen dateren van voor 1811?). Voor Limburg is de hoofdvraag: waarom zijn er zoveel regionale namen (tot 40% in een gemeente), wat zijn hun kenmerken, en hoe verhoudt zich dat tot de buurlanden (zijn de Limburgse namen wel regionaal als je die erbij betrekt).

Materiaal:
Lijst met alle regionale namen in Nederland zowel als .dbf file als .txt file, in zip bestand. Daarin zitten prov10.txt en prov10.dbf. Minimum totaal aantal (in Nederland) per naam is 10. Per provincie geordend op aantal.
Velden: record# (negeer), naam, provincie, gemeente (centrumgemeente van de naam), n1947 (totaal aantal in Nederland in 1947), aantal (totaal aantal in Nederland in 2007), p30 (percentage naamdragers in straal van 30 km van centrumgemeente, 10000 = 100%). Zet in de tekstfile het font op courier om een mooie table te krijgen.

Lijst met alle namen per provincie (met meer dan 50 naamdragers per provincie), als .dbf en .txt bestand, in zip bestand. Per provincie geordend op aantal.
Velden: record# (negeer), naam, aantal (per provincie in 2007, >50), provincie. Zet in de tekstfile het font op courier om een mooie table te krijgen.

Lijst van alle familienamen in de huwelijksakten van Genlias. Fn_pr.dbf (gezipped). Kan direct in Access worden ingelezen.

Bevat 168.959 familienamen uit huwelijksakten van Genlias met vermelding tussen 1811 en 1900. Telling over bruid en bruidegom **per provincie** per periode 1811-1849,1850-1900. Velden FR1811, FR1850,.. en TOT1811, TOT1850. Aangevuld met gegevens uit het repertorium familienamen 1947, eveneens **per provincie** FR1947,... en TOT1947. En ten slotte ook met het totaal aantal in de GBA 2007:  TOT2007.

Omdat in 1947 de voorvoegsels afgekort zijn, is er enige onzekerheid over wat bij een voorvoegsel van toepassing is. TOT2007 kan helpen bij de interpretatie. De getallen van 1947 zijn (heel soms) incorrect (dat was al in het bronbestand zo).

De Genlias vermeldingen in de 19e eeuw zijn verder niet gecorrigeerd. Daar kunnen dus allerlei spellingsvarianten voorkomen, maar ook fouten bij het digitaliseren, onterecht toevoegen van titels  (baron ..), waardoor de match met 1947 en 2007 niet lukt. Daar moet rekening mee gehouden worden.

Bekijk ook alle verwijzingen bij week 1 (familienamen). In het bijzonder uiteraard de Nederlandse Familienamenbank en Winkler, J. (1885), Nederlandsche Geslachtsnamen.

Artikel over regionale namen:
Bloothooft, G. (2011), 'Linguistics and geography, the surname case', in Zonneveld, W., Quené, H., and Heeren, W. (Eds.), 'Sound and Sounds, studies presented to M.E.H. (Bert) Schouten', Utrecht: UiL-OTS, pp 9-20.
Vergelijk deze ruimere aanpak met het veel kritischer  begrip "kernnaam" zoals dat in de inleidingen van het Repertorium van Familienamen wordt gebruikt (zie onder).

Boek over dialect en familienamen per provincie:
De Tier, V. en A. Marynissen, m.m.v. H. Brok (red.) (2001), Het dialectenboek 6. Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 416 p. online: http://www.variaties.ugent.be/2011_dialectenboek_6.pdf

Kijk ook naar andere artikelen van Ann Marynissen.

Bij de verspreidingen nog (ivm Limburg):
Duitse familienaamkartering niet alleen met kaarten, maar ook met een interessante naamgraaf, met relaties tussen varianten van een naam.
Familienamen in België, met verspreiding

Hier zijn de inleidingen uit het Nederlands Repertorium van Familienamen: Friesland, Limburg.  Evt kan het hele repertorium per provincie (geeft status in 1947) beschikbaar worden gesteld.

Ook is het mogelijk om Genlias te gebruiken voor de aanwezigheid en verspreiding in de 19e eeuw. De huwelijken zijn grotendeels compleet in Genlias beschkbaar. De familienamen van de bruid en bruidegom die daarin voorkomen zijn hier beschikbaar met frequentie (tekstfile met naam en aantal, veldscheiding #)
Friesland
Limburg 

Friese familienamen rond 1811:
De naamsaannamen in Friesland zijn te vinden op http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/

daarin kun je zoeken op naam en/of plaats en je kunt de scan van de akte zien.
Hier is een lijst (excelbestand) van alle 6.370 aangenomen familienamen (zonder frequentie)
En hier is het excelbestand met alle informatie van alle 27.932 naamsaannames zelf.

En nog mooier: ik heb het originele XML naamsaannamebestand van tresoar zo goed en zo kwaad als het ging geparseerd. Het resultaat staat als frnaam.dbf in frnaam.zip. De veldnamen zijn wel eenduidig, maar toch een paar toelichtingen:

<voorvoegsel> gescheiden van de aangenomen <familienaam> van de aangever
<tekent> naamversie als daar sprake van was
<ambtelijk> naamversie als daar sprake van was
<hadnaamal> logic, als er "naam al" "vanouds" etc in een tekst voorkwam
<voornaam> en <patroniem>, <geslacht> van aangever
<aangever2> is tweede persoon die wordt genoemd, overige personen genegeerd
<rol> is lastig: meestal aangever2 tov aangever, maar soms andersom. Dat laatste deels met een 1 ervoor expliciet gemaakt, maar niet volledig gecontroleerd
<beroep> ook israeliet hier neergezet
<plaats> genormeerd op een enkele schrijfwijze
<mairie>

Er is meer genoteerd (zoals (klein)kinderen, maar dat laten we buiten beschouwing)

Naast Tresoar biedt ook http://www.allefriezen.nl/ een ingang.

Lees: P. Nieuwland (1980). De Friese familienamen voor, in en na 1811 , De vrije Fries: mengelingen, p. 66-78
en meer op http://www.fryslan1811.nl/famyljenammen

NIEUW: de familienamen uit de huwelijksakten uit de Doop- Trouw- Begraafboeken in Friesland. Dit zijn familienamen die VOOR 1811 al bestonden. Dat geeft een gemakkelijker interpretatie bij de naamsaannamen (was het echt een nieuwe naam voor Friesland?). Met 29.478 verschillende namen (veel varianten ook), in een zipfile fn_huw.zip met daarin een dbase file fn_huw.dbf die in Access is in te lezen. Velden: famnaam, jaarbegin, jaareind, aantal. Jaarbegin en jaareind geven het jaar van de eerste (oudste) en laatste (ten hoogste begin 19e eeuw) vermelding. Aantal het totaal aantal. De familienamen zijn ongeacht geslacht geteld.

Over migratie:
Ekamper, P., F. van Poppel & K. Mandemakers (2011), Widening horizons? The geography of the marriage market in nineteenth- and early-twentieth century Netherlands. In: M. Gutmann, G. Deane, E. Merchant & K. Sylvester (eds.), Navigating time and space in population studies. International Studies in Population 9, Springer, p. 115-160.

Limburg breed:
Je kunt in Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (1976-1999) speuren naar artikelen.

Naamkundige literatuur zoeken:
Zoek in de bibliografie op http://www.meertens.knaw.nl/nnn (namen en naamkunde in Nederland). Indien nodig kan ik op het Meertens Instituut een copie van een artikel maken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie
naamgroepen

(.ppt)
 


Aangepast 16-01-2014