Spreken en Verstaan

code 200300287

2007-2008, blok 1, september-novemberNieuws

Praktisch

Docent

Hugo Quené
e-mail: hugo punt quene AT let uu nl,
adres: opleiding Taalwetenschap, Trans 10, 3512 JK Utrecht, kamer 1.08.B
spreekuur: dinsdag 14:00-15:30 en op afspraak

Rooster

Iedere week zijn er twee werkcolleges, en een practicum-bijeenkomst.

cursusjaar 2007-2008, blok 1
maandag 9.00-11.00Drift 23: 1.13werkcollege
woensdag 9.00-11.00Drift 23: 1.13werkcollege
donderdag9:00-11:00Kromme Nieuwegracht 80: 0.13 en 1.08practicum groep 1
donderdag11:00-13:00Kromme Nieuwegracht 80: 0.13 en 1.08practicum groep 2

Leesstof

We maken gebruik van de volgende materialen:

Inhoud

Deze cursus is een eerste inleiding in de studie van spreken en verstaan, bedoeld voor allen die beginnen taalwetenschap te studeren, en voor alle studenten met serieuze belangstelling voor de studie van taal en spraak van enige taal. In de cursus o.a. de volgende vragen aan de orde:

Werkvorm en toetsing

Deze cursus bestaat uit verschillende componenten. Ten eerste zijn er werkcolleges, op maandag en woensdag. Voorafgaand aan zo'n college moet je de leesstof bestudeerd hebben. In het draaiboek hieronder staat aangegeven welke stof bij welk werkcollege hoort. Je moet ook de bijbehorende vragen op papier beantwoorden. Let op: dat zijn niet de vragen uit het boek! Deze vragen moet je na afloop inleveren, iedere maandag lever je de vragen in bij de stof van de voorgaande week.
Ten tweede zijn er practica op donderdag. Hierin leer je om zelf spraak op te nemen, te analyseren en te bewerken met de computer. We maken daarbij gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkeld online tutorial about Phonetics and Speech Analysis. Voorafgaand aan ieder practicum moet je de betreffende onderdelen doorlezen, en de vragen beantwoorden. Tijdens het practicum werk je individueel aan de opdrachten.

Voor ieder werkcollege (tweemaal per week) moet je rekenen op 3u leeswerk vooraf (inclusief huiswerkvragen), 2 contacturen, en 1u zelfstudie achteraf: samen 12 uur per week. Voor ieder practicum (eenmaal per week) moet je rekenen op 4u zelfstudie (inclusief vragen), plus 2 contacturen, plus 2u voor verslaglegging: 8 uur per week. Je wordt dus geacht 20 uur per week aan deze cursus te besteden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je uitsluitend eigen werk inlevert ter beoordeling. Je mag dus niet antwoorden en verslagen kopiëren van anderen! Zulk plagiaat wordt beschouwd als een vorm van fraude. De sancties daartegen kan je nalezen in de Onderwijs- en Examenregeling Taalwetenschap, Artikel 4.11.
Lees ook deze uitleg over Wat is citeren, parafraseren, plagiaat? (van UB Universiteit Utrecht, ontleend aan lesmodule Hoe verwerk ik literatuur in mijn verslag? van de UB Vrije Universiteit Amsterdam).
Als je twijfelt over de juiste werkwijze, vraag dan vooraf om opheldering bij de docent.

Alle huiswerkopgaven samen bepalen 20% van je cijfer. Er is een afsluitend tentamen dat meetelt voor 40%. Tenslotte maak je een verslag van het practicum (antwoorden op vragen, en beschrijving van uitgevoerde opdrachten), dat telt mee voor 40%.

De deadlines voor de verschillende onderdelen zijn als volgt: Het eerste werkcollege (maandag) van iedere week vanaf week 2 is de deadline voor het inleveren van de antwoorden op de huiswerkvragen van de voorafgaande week. Eén week na de laatste practicumbijeenkomst is de deadline voor het inleveren van het practicumverslag (inclusief antwoorden op de vragen in het Werkboek Practicum).


Draaiboek

ma 10 sept: werkcollege 1

Inleiding; huishoudelijke zaken.
Wat is Fonetiek? Eenheden in taal en in spraak; versprekingen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2.

woe 12 sept: werkcollege 2

Bouw en werking van de spraakorganen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 3.

Verwijzingen:
The vocal tract and larynx by John Coleman, Univ of Oxford.

don 13 sept: geen practicum

Het practicum begint pas in de tweede onderwijsweek van het blok.
Lees alvast de modules A.1 en A.2 van het practicum-tutorial door, en beantwoord de vragen in A.1.4 en A.2.4.

Verwijzingen:
Lijstje van natuurkundige begrippen die relevant zijn voor spraak.

ma 17 sept: werkcollege 3

De productie van spraakklanken.

Leesstof: AF, hoofdstuk 4.

Verwijzingen:

woe 19 sept: werkcollege 4

Golfvormen en segmentatie van spraakklanken.

Leesstof: AF, hoofdstuk 5.

Verwijzingen:
Een uitgebreidere beschrijving van spraakproductie en akoestiek is te vinden in:
GJ Borden, KS Harris, LJ Raphael (2006) Speech Science Primer: Physiology, Acoustics, and Perception of Speech (5th ed.). Bij dit boek (4th ed) hoort een webstek met interessante geluidsillustraties.

don 20 sept: practicum week 2

In het practicum van vandaag gaan we spraakgeluiden bewerken. In principe werken we individueel, al mag je best met elkaar meekijken en elkaar helpen! We hebben verschillende zaken nodig: Ter voorbereiding moet je lezen: module A.1 en A.2 van het tutorial. Lees ook het stuk door over How to work with Praat. (Maar: veel onderwerpen die daar aan bod komen hebben we nog niet behandeld in de colleges.)
Tijdens het practicum zelf gaan we de volgende opdrachten uitvoeren: A.7.1, A.7.2, A.7.3.

ma 24 sept: werkcollege 5

Spectra en formanten. Resonantie. Bron-filter-theorie.

Leesstof: AF, hoofdstuk 6.

Verwijzingen:

woe 26 sept: werkcollege 6

Spectrale eigenschappen van niet-stationaire klanken.

Leesstof: AF, hoofdstuk 7.

Verwijzingen:

don 27 sept: practicum week 3

Vooraf moet je de stof in modules A en B van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in A.7.4 uitvoeren.
Let op: De benodigde geluidsopnames gaan we maken in de vier geluidscabines van de afdeling Fonetiek, Janskerkhof 13, in de kelder, kamer K010. Dat doen we met vier paren tegelijk; de precieze indeling maken we tijdens het practicum. Om de opnames te transporteren van de opnamecabine naar de computerleerzalen is een USB-stick handig.

Het materiaal voor de sprekers staat op deze inspreeklijst.

Studenten die vandaag wel geluidsopnames maken, moeten opdrachten A.7.4 en A.6.1 uitvoeren, plus resterende opdrachten van vorige week. Studenten die vandaag niet geluidsopnames maken, moeten uit module B.6 de volgende opdrachten uitvoeren: 1, 3, 4, 5, 6, 8, plus (eerst) resterende opdrachten van vorige week.
Bij opgave B.6.4: gebruik Filter > Deemphasis > 20 Hz.
Bij opgave B.6.5: neem een fragment van 0.020 s (20 ms). Vergelijk met aa.wav.
Bij opgave B.6.6: neem een langer steady-state fragment, bv. van 0.050 s (50 ms).
Bij opgave B.6.8: gebruik telefoon.wav uit de verzameling geluidsbestanden. Selecteer de frequentie-band van 300 to 3400 Hz. Bewaar met File > Publish band-filtered sound. (Je hoort een voorgelezen oud-nederlands tekstfragment).

ma 1 okt: werkcollege 7

Articulatie en fonetische processen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 8.

woe 3 okt: werkcollege 8

Waarneming van spraak.

Leesstof: AF, hoofdstuk 9.

don 4 okt: practicum week 4

Vooraf moet je de stof in modules A en B van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in A.7.4 uitvoeren.
Let op: De benodigde geluidsopnames gaan we maken in de vier geluidscabines van de afdeling Fonetiek, Janskerkhof 13, in de kelder, kamer K010. Dat doen we met vier paren tegelijk; de precieze indeling maken we tijdens het practicum. Om de opnames te transporteren van de opnamecabine naar de computerleerzalen is een USB-stick handig.

Het materiaal voor de sprekers staat op deze inspreeklijst.

Studenten die vandaag wel geluidsopnames maken, moeten opdrachten A.7.4 en A.6.1 uitvoeren, plus resterende opdrachten van eerdere sessies. Studenten die vandaag niet geluidsopnames maken, moeten uit module B.6 de volgende opdrachten uitvoeren: 1, 3, 4, 5, 6, 8, plus (eerst) resterende opdrachten van vorige sessies.
Bij opgave B.6.4: gebruik Filter > Deemphasis > 20 Hz.
Bij opgave B.6.5: neem een fragment van 0.020 s (20 ms). Vergelijk met aa.wav.
Bij opgave B.6.6: neem een langer steady-state fragment, bv. van 0.050 s (50 ms).
Bij opgave B.6.8: gebruik telefoon.wav uit de verzameling geluidsbestanden. Selecteer de frequentie-band van 300 to 3400 Hz. Bewaar met File > Publish band-filtered sound. (Je hoort een voorgelezen oud-nederlands tekstfragment).

ma 8 okt: werkcollege 9

Prosodie I: Functies.

Leesstof: AF, hoofdstuk 10.

Verwijzingen:

Verwijzingen:

woe 10 okt: werkcollege 10

Prosodie II: Vormen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 11.

Verwijzingen:

don 11 okt: practicum week 5

Vooraf moet je de stof in module C van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in C.1.17 en C.1.18 uitvoeren.

ma 15 okt: werkcollege 11 onder voorbehoud

Woordherkenning.

Deze bijeenkomst is afgelast.

De stof wordt ingehaald in college 14.

Leesstof: AF, hoofdstuk 12.

woe 17 okt: werkcollege 12

Variatie in spraak.

Recapitulatie.

Leesstof: AF, hoofdstukken 1 t/m 11.

Huiswerk:

Verwijzingen:

don 18 okt: practicum week 6

Vooraf moet je de stof in module E van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdrachten in E.1.2 en E.1.3 uitvoeren.

ma 22 okt: werkcollege 13

Technologische toepassingen.

Leesstof: AF, hoofdstuk 14.

Vandaag moet je de vragen inleveren bij hoofdstukken 12 en 13.

Verwijzingen:

woe 24 okt: werkcollege 14

Inhaal-college ter vervanging van werkcollege 11 (zie aldaar). Afronding. Vragenuur.

don 25 okt: practicum week 7

Vooraf moet je de stof in module E van het Tutorial bestudeerd hebben. Tijdens het practicum gaan we de opdracht in E.1.4 uitvoeren.

don 1 nov: practicum week 8

Reserve en afronding. Maak je verslag in orde, en lever het liefst vandaag al in.

maandag 5 nov: tentamen

Tijd: 9:00 tot 11:00uur. Plaats: gebruikelijke collegezaal: Drift 23, zaal 1.13.

Wellicht wil je nog het tentamen bekijken.
Bij vraag 5 (d) luidt het goede antwoord: /də trɛin/ "de trein".
Kijk ook nog eens naar de spelling van werkwoordsvormen!
Vergeet niet om de online evaluatie in te vullen!

maandag 5 nov: deadline verslag practicum

Je kan het verslag inleveren via mijn postvak (Trans 10, kamer 1.21) of per e-mail (gebruik hquene@gmail.com). Deadline is om 23:59u. Te laat ingeleverde werkstukken worden lager beoordeeld!


Verder lezen

Verder grazen


© 2006-2008 HQ 2008.03.03

Valid HTML 4.01! Valid CSS!