Statistiek

cursuscode 200200280
2002-2003, blok 2, november-januari


Nieuws | Inhoud | Onderwijsvorm en toetsing | Draaiboek | Wat nu?


Nieuws

 • [2003.02.12] Het tentamen heb ik nagekeken; misschien ben je nog benieuwd naar deze model-antwoorden voor het tentamen. Eindcijfers zijn inmiddels ook bekend en doorgegeven aan de studieadministratie. Resultaten zouden zichtbaar moeten zijn via de WebCT pagina, onder "resultaten".
 • Let op: Chapter 13 is definitief geschrapt als leesstof; daar komen we in deze cursus niet meer aan toe. Maar 't is niet verboden om het hoofdstuk toch door te lezen natuurlijk.
 • [2003.01.04] Twee opmerkingen over de werkstukken: (1) Alle correct ingeleverde werkstukken heb ik inmiddels nagekeken; je resultaten zijn te zien via WebCT. (2) Je moet per student (persoon) en per werkstuk iets inleveren, anders kan het WebCT systeem je bijdragen niet registreren en ter beoordeling aanbieden. In een aantal gevallen is dat misgegaan. Controleer in WebCT of er een beoordeling staat bij je werkstukken. Zo niet, dan is het niet correct ingeleverd. In dat geval moet je je werkstuk alsnog opnieuw inleveren, een document per werkstuk per student. Het is overigens prima om hetzelfde document meermalen in te leveren, voor meerdere studenten en/of werkstukken.
 • Een aantal studenten lijkt te denken dat de data voor opgave 4.50 (en andere opgaven?) verzameld zijn door "meneer Amer". Dat is echter niet juist! Deze opgave bevat een afgekorte bronvermelding naar het American Journal of ... waarin de onderzoekers verslag deden van hun onderzoek (dat in de opgave is geciteerd).
 • Je werkstukken kan je ook opnemen in je eigen portfolio, onder Producten. Daarmee laat je zien wat je geleerd hebt. Je kan er ook over schrijven bij je zelfreflectie; wat vond je er moeilijk/ makkelijk/ leuk/ interessant aan?
  Het is het handigste om zo'n werkstuk op je eigen web-schijf W:\ te zetten, bv als bestand opdr0450.doc in folder/map producten. Als je M.A. Pietersen heet, dan is dit bestand op het WWW terug te vinden via URL http://www.students.let.uu.nl/home/M.A.Pietersen/producten/opdr0450.doc. (De W:\ schijf is dus niets anders dan een "shortcut" naar jouw web-ruimte op de webstek van de Faculteit der Letteren.)
  In het eigenlijke portfolio neem je dan alleen een verwijzing (URL) op naar dat bestand ergens op jouw webstek. Dat doe je door bij "soort product" te kiezen voor "URL" en dan de juiste URL in te vullen.

 • Praktische informatie

  Docent

  Hugo Quené
  e-mail Hugo.Quene@let.uu.nl,
  Trans 10, kamer 2.25,
  spreekuur: dinsdag 14:00-15:30 en volgens afspraak

  Boeken

  We maken gebruik van de volgende twee boeken:

  Rooster

  cursusjaar 2002-2003, blok 2
  maandag 09.00-11.00KNG 80, 1.02werkcollege
  maandag 11.00-13.00KNG 80, 0.12practicum
  woensdag09.00-11.00Trans 10, 0.17werkcollege

  Inhoud

  Deze cursus heeft tot doel om je de elementaire principes bij te brengen van beschrijvende en toetsende statistiek, en van de rol die deze methoden spelen in het wetenschappelijk onderzoek. Je leert technieken om gegevens te beschrijven, samen te vatten en te presenteren, bv in tabellen, grafieken en statistische kengetallen. Ook de daarvoor vereiste achtergrond komt aan bod: kans en kansrekening, steekproeftheorie, en schatting.
  In het wetenschappelijk onderzoek worden gegevens meestal niet alleen beschreven, maar ook gebruikt om een hypothese te toetsen. We gaan in op de algemene principes van zulke toetsing, en je leert de meest gangbare statistische toetsen toe te passen en te interpreteren. Een experiment is een speciale onderzoeksomgeving waarin de relevante variabelen systematisch kunnen variëren; we besteden daarom aandacht aan het ontwerp van een experiment.
  In de practica leer je omgaan met SPSS, een computerprogramma voor statistische analyse. Je gebruikt dit pakket om gegevens van jezelf (of van anderen) te beschrijven en te gebruiken voor toetsing.

  Onderwijsvorm en toetsing

  Deze cursus bestaat uit verschillende componenten. Ten eerste zijn er colleges, op maandag en woensdag. Voorafgaand aan een college moet je leesstof bestudeerd hebben. Na afloop moet je de bijbehorende individuele huiswerkopdrachten maken. Je antwoorden en oplossingen van het huiswerk moet je — in uitgeschreven vorm — meenemen naar het volgende college, waar we e.e.a. zullen bespreken.
  Ten tweede zijn er practica op maandag. De invulling daarvan kan variëren: huiswerk bespreken, statistiek "doen" met SPSS, samen werken aan opdrachten, of het resultaat ervan bespreken.

  Voor ieder college (tweemaal per week) moet je rekenen op 2u leeswerk vooraf, 2 contacturen, en 4u huiswerk nadien: 16 uur per week. Voor ieder practicum (eenmaal per week) moet je rekenen op 2u zelfstudie, plus 2 contacturen: 4 uur per week. Je wordt dus geacht 20 uur per week aan deze cursus te besteden.

  Verslagen en andere teksten moeten electronisch worden ingeleverd via WebCT. Vraag je docent om opheldering als de opdrachten niet duidelijk zijn!

  terug naar begin


  Draaiboek

  (1) maandag 18 nov: college 1

  Variabelen; meetniveau. Empirische cyclus. De rol van statistiek in wetenschappelijk onderzoek. Hypothesen; H1 en H0. Eenheden van analyse.

  Lezen: Chapter 1.

  Vooraf: Verwijzingen:

  (2) maandag 18 nov: practicum 1

  Kennismaking met SPSS. Gegevens invoeren en bewaren.

  Lezen: Handleiding, Hoofdstukken 1, 2 en 3.

  Benodigde bestanden: vb01.dat, vb02.dat.

  (3) woensdag 20 nov: college 2

  Empirische cyclus. Hypothesen; H1 en H0. Eenheden van analyse. Steekproef; sampling. Validiteit. Beschrijvende en toetsende statistiek. Veldwerk, corpus-analyse, experiment.

  Lezen: Chapter 2.

  Huiswerk vooraf:

  (4) maandag 25 nov: college 3

  Datareductie. Presentatie. Histogrammen, tabellen, grafieken. Gemiddelde en spreiding.

  Lezen: Chapters 3 en 4.

  Huiswerk vooraf:

  (5) maandag 25 nov: practicum 2

  Huiswerk vooraf:

  (6) woensdag 27 nov: college 4

  Kans, kansrekening; gezamenlijke en onafhankelijke kansen. Binomiaal-verdeling.

  Lezen: Chapter 6.

  Huiswerk vooraf:
  Helaas zijn onze bijeenkomsten niet gelijk over de werkweek verdeeld, zodat jullie tussen maandag en woensdag weinig gelegenheid hebben om de opgaven uit te werken. Daarom is de bespreking van het huiswerk over college 3 opgesplitst over 2 bijeenkomsten. Vooraf aan college 4 moet je onderstaande 12 opgaven maken, voorafgaand aan college 5 moet je nog 10 opgaven uitwerken. Verwijzingen:

  (7) maandag 2 dec: college 5

  Centraal Limiet Theorema. Normale (gaussische) verdeling. Toetsen op normaliteit. Standard error of the mean.

  Lezen: Chapters 7 en 8.

  Huiswerk vooraf: Werkstuk:

  (8) maandag 2 dec: practicum 3

  Huiswerk vooraf:

  (9) woensdag 4 dec: college 6

  Schatting. Betrouwbaarheidsinterval.

  Lezen: Chapter 9.

  Huiswerk vooraf:

  (10) maandag 9 dec: college 7

  Betrouwbaarheidsinterval [restant college 6].
  Principes van hypothese-toetsing. Type-I en Type-II fouten. Significantie en power.

  Lezen: Chapter 10.

  Huiswerk vooraf: In deze bijeenkomst hebben we het alleen gehad over het bepalen van het betrouwbaarheidsinterval, restant college 6, en over de bijbehorende vragen (van Chapter 9). Nieuwe collegestof, over toetsing, is doorgeschoven naar woensdag a.s.

  (11) maandag 9 dec: practicum 4

  Huiswerk vooraf: Werkstuk: Helaas is dit practicum in het water gevallen doordat SPSS niet gebruikt kon worden! Inmiddels zou SPSS weer moeten werken. Probeer de komende dagen op eigen kracht de werkstukken te maken (al dan niet met SPSS).

  (12) woensdag 11 dec: college 8

  Deze bijeenkomst wil ik 2 dingen gaan doen: (a) een stuwmeer aan opgaven bespreken, over Chapters 7, 8 en 9; (b) nieuwe stof over hypothese-toetsing behandelen [Chapter 10, was college 7].
  Kijk nog eens alles door wat we tot nu toe behandeld hebben, en bereid eventuele vragen voor die je daarover hebt. Je zou op dit moment de stof t/m Chapter 9 moeten beheersen, en na woensdag ook Chapter 10 erbij.

  Lezen: Chapters (6,) 7, 8, 9, 10.

  Huiswerk vooraf:

  (13) maandag 16 dec: college 9

  Principes van hypothese-toetsing. Significantie en power. [restant college 8]
  Presentatie en analyse van bivariate data. Correlatie.

  Lezen: Chapter 5.

  Huiswerk vooraf:

  (14) maandag 16 dec: practicum 5

  Tijdens dit practicum gaan we (weer) werken aan werkstuk 2 (zie practicum 4 hierboven), voor zover je dat nog niet afgerond hebt.
  Bovendien gaan we tijdens het practicum opgaven 5.14, 5.44 en 5.63 uitwerken in SPSS — dat zijn huiswerk-opgaven voor het volgende werkcollege.

  (15) woensdag 18 dec: college 10

  Bespreking vragen bij Chapter 10. [restant college 8]
  Presentatie en analyse van bivariate data. Correlatie. [restant college 9]
  Chi2; associatie; goodness-of-fit.

  Lezen: Chapter 12.

  Huiswerk vooraf:

  vrijdag 20 dec: deadline werkstukken 1 en 2

  Meer informatie en procedure voor inleveren is te vinden bij WebCT.

  weken 52 en 01: Kerstvakantie

  Tussen 23 december en 3 januari wordt er geen onderwijs gegeven.

  (16) maandag 6 januari 2003: college 11

  Presentatie en analyse van bivariate data. Correlatie. [was college 9]
  Chi2; associatie; goodness-of-fit. [was college 10]

  Lezen: Chapters 5 en 12.

  (17) maandag 6 januari 2003: practicum 6

  Werkstuk: Dit werkstuk telt als een deeltoets voor je eindcijfer.
  Maak alle opdrachten en beantwoord alle vragen in hoofdstuk 7 van de Handleiding. Zorg dat je uitwerkingen resulteren in een samenhangend, vloeiend betoog waarin eventuele grafieken en tabellen een natuurlijke rol vervullen. Maak dus een verhaal met een kop en midden en staart, met inleiding en conclusies.
  Je uitwerking moet je weer inleveren als een Word of PDF document van max. 6 pagina's, regelafstand minimaal 1.5, lettergrootte minimaal 11pt. Dit werkstuk moet je electronisch inleveren via WebCT, kijk onder Statistiek > werkstukken > werkstuk 3. Deadline is vrijdag 24 januari!! Neem bij vragen contact op met de docent.

  Benodigde bestanden: television.sps, television.dat.

  Lezen:

  NB: De meesten zijn nog niet gereed met practicum 5; je moet dat op eigen kracht inhalen! Zorg dat je voor woensdag de opgaven 5.14, 5.44 en 5.63 uitwerkt in SPSS. Herlees desnoods de aangegeven leesstof voor practicum 5.

  (18) woensdag 8 jan: college 12

  Vergelijking van 2 gemiddelden. De t-toets.

  Lezen: Chapter 11.

  Huiswerk vooraf:

  (19) maandag 13 jan: college 13

  Vergelijking van meer dan 2 gemiddelden. One-way analysis of variance. Post-hoc vergelijkingen.

  Lezen: Chapter 15.

  Huiswerk vooraf:

  (20) maandag 13 jan: geen practicum

  (21) woensdag 15 jan: college 14

  Two-way analysis of variance. Interactie. (Chapter 15)

  Huiswerk vooraf:

  (22) maandag 20 jan: college 15

  De wetenschappelijke methode. Ethische aspecten van onderzoek. Omgang met proefpersonen en informanten. Fraude en plagiaat.

  Lezen: NNB

  Huiswerk vooraf: Verwijzingen:

  maandag 20 jan: practicum 7

  Werkstuk: Dit werkstuk telt als een deeltoets voor je eindcijfer.
  Maak alle opdrachten en beantwoord alle vragen in hoofdstuk 8 van de Handleiding. Zorg dat je uitwerkingen resulteren in een samenhangend, vloeiend betoog waarin eventuele grafieken en tabellen een natuurlijke rol vervullen. Maak dus een verhaal met een kop en midden en staart, met inleiding en conclusies.
  Je uitwerking moet je weer inleveren als een Word of PDF document van max. 6 pagina's, regelafstand minimaal 1.5, lettergrootte minimaal 11pt. Dit werkstuk moet je electronisch inleveren via WebCT, kijk onder Statistiek > werkstukken > werkstuk 4. Deadline is vrijdag 24 januari!! Neem bij vragen contact op met de docent.

  Huiswerk vooraf:

  (23) woensdag 22 jan: vragenuurtje

  Vragen-uurtje.
  Deze laatste bijeenkomst is gereserveerd als vragen-uurtje, ter voorbereiding op het eindtentamen. Er zal geen nieuwe stof gepresenteerd worden, maar je kan vragen stellen over alle colleges en practica, of over het boek en andere leesstof.

  Vooraf:

  vrijdag 24 jan: deadline werkstukken 3 en 4

  Meer informatie en procedure voor inleveren is te vinden bij WebCT.

  woensdag 29 januari: tentamen

  Het tentamen zal plaatsvinden van 10:00 tot 13:00u, Drift 21, zaal 0.32. Het wordt een open-boek-tentamen, waarbij je gebruik mag maken van (a) het boek van Devore & Peck, Statistics etc, (b) het boek van De Vocht, Basishandboek SPSS 10 etc, (c) je aantekeningen, (d) een rekenmachine.
  Je kunt hier het tentamen bekijken.

  Terug naar het begin


  Verder lezen

  Er zijn letterlijk honderden inleidende boeken over statistiek te vinden. Een goede selectie vindt je bij HyperStat Online (gelieerd aan de webstek van het Rice Virtual Lab in Statistics; zie college 1). Andere suggesties zijn de volgende:

  Terug naar het begin


  2003.02.12 HQ