Universiteit Utrecht Faculteit der Letteren


Vakgroep Linguïstiek, Trans 10, 3512 JK Utrecht, telefoon 030-2536265, fax 030-2536000

Cursus TEKST-NAAR-SPRAAK-SYSTEMEN 1996-97

cursuscode 930094; blok 3;
docenten: Sieb Nooteboom, Arthur Dirksen, en Hugo Quené (coördinator).

Inhoudsopgave

Dit document bevat informatie over de volgende aspecten van de cursus:

Leesstof

 1. J.L. Flanagan (1972) Voices of Men and Machines, J. Acoust. Soc. Am. 51, 1375-1387.
  H. Dudley (1940) The Carrier Nature of Speech, Bell System Tech. J. 19, 495-515.
  J.Q. Stewart (1922) An Electrical Analogue of the Vocal Organs, Nature 110, 311-312.
 2. D.H. Klatt (1980) Software for a cascade/parallel formant synthesizer, J. Acoust. Soc. Am. 67, 971-995.
 3. R. Carlson & B. Granström (1997) Speech Synthesis. In: W.J. Hardcastle & J. Laver (eds.) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell. (pp. 768-788).
  R.J.H. Deliège (1993) A stand-alone text-to-speech system. In: Van Heuven & Pols (1993) pp. 309-316.
  H.C. van Leeuwen & E. te Lindert (1993) Speech Maker: A flexible framework for constructing text-to-speech systems. In: Van Heuven & Pols (1993) pp. 317-338.
 4. (geen leesstof)
 5. L.F. Willems (1966) IPOVOX II: A Speech Synthesiser, IPO Annual Progress Report 1, 120-123.
  S.G. Nooteboom, I.H. Slis & L.F. Willems (1973) Speech Synthesis by Rule: Why, What and How? IPO Annual Progress Report 8, 3-13.
  C.H. Coker (1968) Speech Synthesis with a Parametric Articulatory Model, Speech Symposium, Kyoto (paper A-4).
 6. (geen leesstof)
 7. J. Heemskerk (1989) Morphological parsing and lexical morphology. In: H. Bennis & A. van Kemenade (eds.) Linguistics in the Netherlands 1989. pp. 61-70.
  A. Nunn & V.J. van Heuven (1993) MORPHON: Lexicon-based text-to-phoneme conversion and phonological rules. In: Van Heuven & Pols (1993) pp. 87-99.
 8. (geen leesstof)
 9. F. Grosjean (1980) Linguistic structures and performance structures: studies in pause distribution. In: H.W. Dechert & M. Raupach (eds.) Temporal Variables in Speech: Studies in Honour of Frieda Goldman-Eisler. The Hague: Mouton. pp. 91-106.
  A. Dirksen & H. Quené (1993) Prosodic Analysis: the next generation. In: Van Heuven & Pols (1993) pp. 131-144.
  C.E. Keijsper (1989) Over het automatisch zetten van zinsaccenten, Forum der Letteren 30, 255-266.
 10. (geen leesstof)
 11. (geen leesstof)
 12. (geen leesstof)
Aanvullende bibliografie:
V.J. van Heuven & L.C.W. Pols, eds. (1993) Analysis and Synthesis of Speech: Strategic Research towards High-Quality Text-to-Speech Generation. Berlin: Mouton de Gruyter.


Opdrachten

Opdracht 1: Klatt-synthese
Voor de eerste opdracht moet je drie Nederlandse diftongen synthetiseren met de Klatt-synthesiser (bewerkt door Jon Iles, University of Cambridge). Hierbij kan je gebruik maken van het bijgeleverde awk-script (eh.awk), dat een file produceert met invoer-parameters voor de Klatt-synthesiser. In zo'n script moet je tijdsmomenten en parameterwaarden opgeven voor de formanten; het awk-script interpoleert dan tussen de opgegeven kantelpunten in de formantsporen. Het voorbeeld-script correspondeert met een schwa-klinker. De tussenstappen van awk-script naar geluidsfile worden beregeld door een Unix shell-script (klsyn). Dit kan je aanroepen, met de filenaam van het awk-script als argument:
klsyn eh
Deze aanroep resulteert in geluidsfile eh.aiff in je huidige directory.

De tijdsmomenten en parameterwaarden voor de Nederlanse diftongen dien je zelf te bepalen (met behulp van Gipos of Praat), aan de hand van de realisaties van de woorden ei, au, en ui. Als voorbeeld kan je het bijgeleverde awk-script (eh.awk) voor de schwa-klinker gebruiken.

Voorbereiding opdracht 1
Log in op een Unix-account, maak een nieuw directory genaamd klatt, en bewaar ('download') de verzamel-file klatt.tar (omvang 71680 bytes) onder zijn eigen naam in dit nieuwe directory.
Haal de afzonderlijke files voor deze opdracht (waar hierboven reeds naar verwezen wordt) uit de verzamel-file, met de volgende opdracht:
tar xovf klatt.tar

Opdracht 2: Concatenatie
Voor deze opdracht moet je de Nederlandse woorden panorama en kabinet concateneren uit kleinere spraak-eenheden. Deze eenheden moet je zelf knippen uit onbewerkte golfvorm-representaties van een aantal (andere) Nederlandse woorden. Dit knippen en plakken is het makkelijkst met Gipos.
Bovendien moet je voor deze opdracht de intonatie in de geconcateneerde woorden aanpassen. Dat doen we met behulp van PSOLA, in het programma Praat.
Tenslotte moet je een draagzin en een geïsoleerd woord concateneren, en de zins-intonatie in de geconcateneerde zin aanpassen met PSOLA.
Voorbereiding opdracht 2
Log in op een Unix-account, maak een nieuw directory genaamd concat, en bewaar ('download') de verzamel-file concat.tar (omvang 1300480 bytes) onder zijn eigen naam in dit nieuwe directory.
Haal de afzonderlijke spraakfiles voor deze opdracht uit de verzamel-file, met de volgende opdracht:
tar xovf concat.tar

Opdracht 3: Difoon-synthese
Voor deze opdracht moet je een aantal woorden synthetiseren met een systeem voor Nederlandstalige difoon-synthese. We hebben vooraf al een invoer-zin gemaakt: het volgende woord is "flup".
Allereerst moet je van deze zin de intonatie inspecteren, en vergelijken met de opgegeven kantelpunten in het intonatie-contour (zie hieronder).
Daarna moet je in deze zin het laatste woord vervangen door andere woorden. Voor die vervangende woorden moet je de juiste allofoon-transcriptie opgeven, met goede segmentduren en kantelpunten voor de intonatie.

Voor deze opdracht gebruiken we het programma MBROLA (ontwikkeld door Thierry Dutoit, Faculté Polytechnique de Mons), met de Nederlandse difoon-verzameling aangelegd door Arthur Dirksen en Ludmila Menert (in het kader van hun project Fluent Dutch).

Dit programma verwacht als invoer zgn. command-files. Deze files bevatten een transcriptie in allofonen, met daarbij de duur van ieder segment, alsmede de kantelpunten in een gestyleerde intonatie-contour. (Er is een voorbeeld van een command-file beschikbaar, met bijbehorende spraak-uitvoer.)
De tussenstappen van command-file naar geluidsfile worden beregeld door een Unix shell-script (dsyn). Dit kan je aanroepen, met de naam van de command-file als argument:
dsyn hallo
Deze aanroep resulteert in de geluidsfile hallo.aiff in je huidige directory.

Voor de nieuwe woorden kan je gebruik maken van een overzicht van de mogelijke symbolen voor allofonen en fonemen in de Nederlandse versie van MBROLA.

Voorbereiding opdracht 3
Log in op een Unix-account, maak een nieuw directory genaamd difoon, en bewaar ('download') de verzamel-file difoon.tar (omvang 10240 bytes) onder zijn eigen naam in dit nieuwe directory.
Haal de afzonderlijke files voor deze opdracht (waar hierboven reeds naar verwezen wordt) uit de verzamel-file, met de volgende opdracht:
tar xovf difoon.tar


Afsluitende werkstukken

Eén van de toets-onderdelen van deze cursus is een individueel werkstuk.
Invulling
Tijdens de cursus hebben we opdrachten uitgevoerd over drie onderwerpen. Het is nu de bedoeling, dat je hieruit een opdracht kiest, om verder uit te breiden. In de volgende paragraaf zie je mogelijke suggesties voor aanvullende opdrachten.

Je moet dus zelf zo'n aanvullende opdracht formuleren (of kiezen uit onderstaande suggesties). Vervolgens moet je die opdracht uiteraard ook uitvoeren: synthese-regels maken, infomatie omtrent duur en intonatie toevoegen, knippen en plakken en PSOLA-verbetering van nieuw materiaal, scripts maken voor Klatt-synthese, enzovoort. Het zal je dus echt tijd kosten om jouw opdracht tot een goed einde te brengen. Tenslotte moet je in het werkstuk verslag doen van deze opdracht.

Toch dient het werkstuk niet alleen een verslag te zijn van je werkzaamheden. Het moet ook aandacht besteden aan de meer theoretische aspecten van je aanvullende opdracht: waarom klinkt de knip-en-plak-spraak aanzienlijk beter als de invoer-spraak is opgenomen onder omstandigheid X, of waarom klinkt mijn Klatt-script niet goed hoewel de theorie voorspelt dat het wel goed verstaanbaar zou zijn, enzovoort. Op voorhand is niet goed uit te maken wat de interessante theoretische aspecten van jouw aanvullende opdracht zullen zijn; het is dus aan jou om ook hieruit een keuze te maken.

We stellen ons voor dat je ongeveer 7 à 8 pagina’s nodig hebt om recht te doen aan alle aspecten van je aanvullende opdracht. Dat is echter geen harde eis: het gaat meer om kwaliteit dan om kwantiteit.

mogelijke onderwerpen (enkele ideeën)
Inleveren
Alle werkstukken (en andere producten) dienen beschikbaar te zijn bij het begin van het 4e blok. Daarvoor moeten de werkstukken ingeleverd worden uiterlijk vrijdag 7 maart 1997, 16:30uur, in het postvak van H. Quené. Ieder werkstuk moet ook een lijst bevatten van de relevante geluidsbestanden, alsmede een lijst van andere files (programma' s, scripts, enz.). Goedgekeurde werkstukken moeten ook ingeleverd worden in electronische vorm (floppy, Email, document-file, o.i.d.). De werkstukken en geluidsbestanden zullen uiteindelijk beschikbaar komen via deze pagina.
Voltooide werkstukkenaanvang document


Universiteit Utrecht Faculteit der Letteren Uw reactie

Laatst gewijzigd: 10 juli 1997 (HQ) / Hugo Quené